Oznam - MŽP - Evonik
MKS - pozvánka
Výzva verejnosti - SIŽP
Výsledky volieb starostu obce a do OZ
Oznam - MŽP - Evonik

Dňa 18.11.2014 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia environmentálne

MKS - pozvánka

Klub pri MKS Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 30.novembra 2014 o 17.00 h v spolo

Výzva verejnosti - SIŽP

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejno

Výsledky volieb starostu obce a do OZ

Prinášame Vám oficiálne výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré sa uskutočnili 15. novembra 2014.

Oznam - MŽP - Evonik

Dňa 18.11.2014 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava, upustenie od vypracovania správy o hodnotení pre navrhovanú činnosť - zámer „Výroba sophorolipidov" ktorého navrhovateľom je EVONIK FERMAS s r.o. 976 13 Slovenská Ľupča.

Príloha:   scan00059.pdf

MKS - pozvánka

Klub pri MKS Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 30.novembra 2014 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS Sl.Ľupča. Hosťom podujatia bude Mgr. Ivo Petrík, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Sl.Ľupči.

Výzva verejnosti - SIŽP

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4719/466/0IPK/470080204/2004-Šk zo dňa 23. 05. 2005 v znení neskorších zmien podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prevádzku: „E n e r g e t i k a" Slovenská Ľupča č. 566 976 13 Slovenská Ľupča.

Príloha:   scan00058.pdf

Výsledky volieb starostu obce a do OZ

Prinášame Vám oficiálne výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce, ktoré sa uskutočnili 15. novembra 2014. Za starostu obce bol zvolený kandidát s hlasovacím č. 4 Ing. Miroslav Macák s počtom hlasov 297. Kompletné výsledky hlasovania aj zoznam zvolených poslancov nájdete v prílohe v zápisnici.

Príloha:   volby2014zapisnica.pdf

 

Zverejnenie - prenájom majetku obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje zámer prenechať majetok obce do nájmu. Nehnuteľnosť je situovaná v Obci Slovenská Ľupča, na Námestí SNP č. 12. Nezariadený nebytový priestor sa nachádza v budove č. súpisné 431, kú. Slovenská Ľupča, na parcele CKN 1066, kú. Slovenská Ľupča, na prvom nadzemnom podlaží, so samostatným vchodom z ulice. Účelom nájmu je vykonávanie podnikateľskej činnosti s výnimkou pohostinských zariadení, rýchleho občerstvenia a kaviarní.

Príloha:    scan00057.pdf

Prerokovanie ÚPD - Pri Kríži

Obec Slovenská Ľupča oznámuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Dolné záhumnia – Pri kríži, Slovenská Ľupča“. Prerokovanie návrhu ÚPD s vlastníkmi pozemkov, na ktoré sa navrhujú zastavovacie podmienky a s vlastníkmi stavieb verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia sa uskutoční v Miestnom kultúrnom stredisku dňa 2. decembra 2014 o 17:00 hod.

Príloha:   SLOVLUPCA-DZ3 401.pdf       SLOV_ĽUPČA-DZ 3 402.doc   SLOV_ĽUPČA-DZ 3 404.doc

Grafická časť:   01 SV.pdf   02 KN.pdf   04 TI.pdf   05 REG.pdf   06 VPS.pdf   07 COO.pdf

Tlačivá MF SR na internete

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo pre mestá a obce pohodlný  prístup k daňovým formulárom pre miestne dane. Vytvorilo špeciálny banner,   z ktorého je možné jednoducho a rýchlo sa  preklikať na všetky daňové formuláre: Tlačivá MF SR

Na ústrednom portáli verejných služieb sú zverejňované všetky formuláre a ďalšie dokumenty súvisiace s daňovými povinnosťami. Vytvorený banner umožní  občanom, ale i firmám  pohodlne  získať potrebný formulár, preto odporúčame všetkým samosprávam informovať o ňom a zverejniť link naň i na viditeľnom mieste  na svojich webových stránkach.

Link: https://www.slovensko.sk/sk/dokumenty-a-tlaciva/_1/A/5fa66f1e-eac7-4d02-a064-b969bd49b4fb

MKS - pozvánka

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné prestavenie Ľupčianskeho netradičného divadla LUNETRDLO z Partizánskej Ľupče (Hamlet) - Rosencrantzová a Guildensternová sú už (prakticky ) mŕtve - takmer výlučne podľa sira Williama (skoro vôbec nie s jeho textom). Uvedené divadelné predstavenie sa uskutoční 22.novembra 2014 o 17.00 h (v sobotu) v kinosále MKS Sl.Ľupča. Vstupné je :1,00 €

Stránky