MKS - pozvánka
Oznam - voľby 2014
Oznam - voľby 2014
Obecný rozhlas - výpadok
MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku.

Oznam - voľby 2014

Podľa §14 zákona SNR č. 346/1990 Zb.

Oznam - voľby 2014

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva podávajú politické strany, politické hn

Obecný rozhlas - výpadok

Porucha spôsobená úderom blesku vyradila na niektorých uliciach našej obce miestny rozhlas.

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku. Podujatie sa uskutoční 28.septembra 2014 v spoločenskej miestnosti Miestneho kultúrneho strediska v Sl.Ľupči o 17.00 h. 

Oznam - voľby 2014

Podľa §14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Delegovanie sa podáva starostovi obce, ktorý zvoláva prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie. Nakoľko uvedený deň pripadá na 21. september 2014, t.j. nedeľu, prevzatie delegovania člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie, mimo úradných hodín, prevezme poverená: Zuzana Bačová, (Za Ďaňacou 19, SĽ).

Príloha: scan.pdf

Oznam - voľby 2014

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva podávajú politické strany, politické hnutie alebo koalícia a nezávislí kandidáti, zapisovateľke miestnej volebnej komisie, najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Registrácia kandidátov na funkciu starostu obce § 21 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce podávajú politické strany, politické hnutie, koalícia aj nezávislý kandidát, zapisovateľke miestnej volebnej komisie, najneskôr 55 dní predo dňom volieb.Nakoľko uvedený deň pripadá na 21. septembra 2014, t.j. nedeľu, Obec Slovenská Ľupča dáva do pozornosti - Prevzatie kandidátnych listín, mimo úradných hodín sa odovzdáva zapisovateľke miestnej volebnej komisie, ktorou bola poverená Magdaléna Badániková.

Príloha: scan00002.pdf

Obecný rozhlas - výpadok

Porucha spôsobená úderom blesku vyradila na niektorých uliciach našej obce miestny rozhlas. Situáciu riešime postupným nahrádzaním starších reproduktorov za vysielačkový rozhlas. Týka sa to hlavne Námestia SNP. Akýkoľvek problém či už s verejným osvetlením či nefunkčný rozhlas prosím zapísať do zošita, ktorý sa nachádza vo vestibule OcÚ, mailom na spravcamajetku@slovenskalupca.sk, alebo na tel.čísle 0903547969. Ďakujeme za pochopenie.

Hradné Huky 2014 + Zahraj mi gajdoško

Po roku sa múry hradu Slovenská Ľupča opäť rozozvučia stredovekou až súčasnou gajdošskou hudbou,  v rámci  medzinárodného festivalu   „Hradné Huky 2014“ dňa 5.9.2014.  Novinkou tohto roku je pokračovanie tohto typu festivalu ďalším, „Zahraj mi gajdoško“, medzinárodným festivalom gajdošských piesní, tancov a tradícií, 6.-7. septembra 2014.
Tlačová správa:
Tlačová správa HH2014.doc  
Program:   Program final.doc

Voľby do OSO 2014 - kandidátske listiny

V prílohách Vám prinášame kandidátske listiny na starostu a poslancov obce. Starosta:    KL_starosta_strana.pdf   KL_starosta_nezavisly.pdf
Poslanec:  KL_poslanec_strana.pdf  KL_poslanec_nezavisly.pdf

Oznam - voľby do OSO 2014

Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči podľa § 9 ods. 3 zákona č. 346/1990 Zb. určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Slovenskej Ľupči bude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.
Link: Podrobnosti k voľbám do OSO, podávanie kandid. listín

Stránky