Informovanie verejnosti
Pozvánka - divadelné predstavenie
Pomoc rodine postihnutej požiarom domu
Prihláška na Turíčny jarmok 2016
Informovanie verejnosti

Obci Slovenská Ľupča bol dňa 01 .02.2016 doručený od Ministerstva životného prostredia SR, sekcia

Pozvánka - divadelné predstavenie

Medzibrodské kočovné divadlo Vás pozýva na divadelné predstavenie v réžii Tomáša Pohorelca  "Páračky u babky

Pomoc rodine postihnutej požiarom domu

Ďakujem všetkým ochotným ľuďom za prejave

Prihláška na Turíčny jarmok 2016

Obec Slovenská Ľupča oznamuje, že 16. ročník Turíčneho jarmoku sa uskutoční 14.mája 2016.

Informovanie verejnosti

Obci Slovenská Ľupča bol dňa 01 .02.2016 doručený od Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Bratislava list pod č.2191/2016-3.4/mo zo dňa 27.01.2016 ktorým oznamuje, že navrhovateľ, Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča č.938 podľa § 22 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručil MŽP SR zámer navrhovanej činnosti "Výroba biotenzidov- Ramnolipidov". Vzhľadom k upusteniu MŽP SR od požiadavky variantného riešenia navrhovanej činnosti listom č.5936/2015-3.4/mo zo dňa 02.07.2015 zámer obsahuje nulový variant a jedno riešenie navrhovanej činnosti.

Príloha:  ramnolipidy_evonik.pdf

 

Pozvánka - divadelné predstavenie

Medzibrodské kočovné divadlo Vás pozýva na divadelné predstavenie v réžii Tomáša Pohorelca  "Páračky u babky Justíny", ktoré sa uskutoční dňa 6.3.2016 o 18:00 hod. v priestoroch MKS Slovenská Ľupča.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

Pomoc rodine postihnutej požiarom domu

Ďakujem všetkým ochotným ľuďom za prejavenú ochotu pomôcť rodine Ferka Mezovského , ktorí stratili pri požiari svoj príbytok. Vzhľadom na to, že obec podľa platných zákonov nemôže vyhlásiť verejnú zbierku, volíme spôsob výzvy na dobrovoľnú pomoc každého kto môže a chce. So zvolením Ferka Mezovského zverejňujeme teda číslo jeho účtu - účtu rodiny Mezovskej, na ktorý môžete prispievať.

Príloha: rozhovor o tejto udalosti v rádiu

Prihláška na Turíčny jarmok 2016

Obec Slovenská Ľupča oznamuje, že 16. ročník Turíčneho jarmoku sa uskutoční 14.mája 2016. Uzávierka prihlášok záujemcov o umiestnenie stánku/predajnej plochy je 15.marca 2016.

Upozorňujeme, že po tomto termíne už ďalšie prihlášky neprijímame.

Zverejnenie oznámenia

Dňa 18.01.2016 dostala obec Slovenská Ľupča od Ministerstva životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Bratislava list pod č . 3159/2016-3.4/mo zo dňa 13.01.2016,ktorým oznamuje, že navrhovateľ Evonik Fermas, s.r.o., Slovenská Ľupča č . 938 predložil dňa 11.01.2016 podľa § 18 ods.2 písm.c) podľa § 29 ods.1 písm.b) zákona č. 24/206 Z.z.o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Technológia prípravy vodnej disperzie Rhamnolipidov".

Podrobnosti oznámenia v prílohe:   evonik_oznam.pdf

Cestovný poriadok 2016

Aj v roku 2016 sa zmenili cestovné poriadky odchodu a príchodu vlakov a autobusov do našej obce. V prílohe Vám prinášame aktualizovaný CP 2016.

Autobusový CP

Vlakový CP

Pozvánka - Včelársky ples

ZO Slovenského zväzu včelárov Slovenská Ľupča Vás pozýva na Včelársky ples, ktorý sa uskutoční dňa 13. februára 2016 o 19:00 hod. v sále Kultúrneho domu v našej obci. Vstupenky si môžete rezervovať na tel. č. 0911 297 894 u pani Oravcovej. Cena vstupenky je 16,- Eur, v cene je aperitív, 2x večera, káva a víno. O zábavu sa postará ľudová hudba Vrchovská ruža.

SIŽP - žiadosť o zmenu povolenia

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplneni niektorých zákonov ( ďalej len ,.zákon o IPKZ") a VÝZVA- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania. Predmetom zmeny č. 1 integrovaného povolenia je vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd za účelom prehodnotenia vypúšťania odpadových vôd do povrchových vôd po uvedení čistiarne odpadových vôd do trvalej prevádzky.

Príloha:   COV_SIZP_ziadost.pdf

Zrušenie výzvy na predkladanie ponúk

Predmetom zákazky je vybavenie nábytkom do novovytvorenej triedy MŠ. Žiadna zmluva nebola uzavretá. Postup bol zrušený podľa zákona č. 25/2006 Z. z.:5 46 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Poslanci na OZ dňa 8.12.2015 neschválili výstavbu novej triedy v objekte MŠ .

Príloha:   Zrušenie výzvy.pdf

Ľupčianske zvesti 9/2015

Prinášame Vám novembrové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. V tomto čísle Vám ponúkame napríklad zážitky z detskej akciae"Šarkaniáda", zaujímavosti o obnove horného nádvoria hradu Ľupča či informácie z rôznych akcií detí zo ZŠ SĽ. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ-november2015.pdf

Stránky