Verejná obchodná súťaž
Oznam - zmena poskytoveteľa služieb
MKS - pozvánka
Ľupčianske zvesti 1/2015
Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného m

Oznam - zmena poskytoveteľa služieb

Na základe Verejného obstarávania „Nakladanie s komunálnym odpadom“ Obec Slovenská Ľupča uzavrela v zmysle ustanovení Obchodnéh

MKS - pozvánka

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na divadelné predstavenie DO NAHA, v ktorom sa Vám predstavia členovia divad

Ľupčianske zvesti 1/2015

Prinášame Vám februárové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Obce Slovenská Ľupča poľnohosp. pozemky v k. ú. Slovenská Ľupča, nachádzajúce sa v extraviláne obce Slovenská Ľupča, v lokalite Pôlč, Ratajová, Hrabovo o celkovej výmere 80799,49m2. Lehota na podávanie návrhov končí dňa 18.3.2015 o 16,00 hod.

Príloha:   scan00136.pdf

Oznam - zmena poskytoveteľa služieb

Na základe Verejného obstarávania „Nakladanie s komunálnym odpadom“ Obec Slovenská Ľupča uzavrela v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v platnom znení zmluvu o poskytovaní služieb. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Slovenská Ľupča, teda zber a preprava - podrobnosti v prílohe.

Zber komunálneho odpadu sa uskutoční  každú  stredu v týždni.

Separovaný zber  sa uskutoční:

Plasty: vrecový sys. + kontajnery:     v dňoch 4.3.2015,  1.4.2015,  7.5.2015

Papier: kontajnery:  v dňoch 26.3.2015,  30.4.2015,   28.5.2015  

Sklo:    kontajnery:   v dňoch 11.3.2015,  14.4.2015,   12.5.2015

Poskytovateľom týchto služieb od 1.3.2015 je firma Sita Slovensko, a.s. Bratislava

MKS - pozvánka

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na divadelné predstavenie DO NAHA, v ktorom sa Vám predstavia členovia divadelného ochotníckeho súboru medziBRODway z Medzibrodu. Uvedené divadelné predstavenie sa uskutoční 7. marca ( v sobotu) 2015 o 15.30 h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.

Vstupné: 1,00 €.

Ľupčianske zvesti 1/2015

Prinášame Vám februárové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné zimné čítanie.

Príloha:  LZ-februar15-.pdf

 

Vyhlásenie výberového konania

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje výberové konania na nasledovné práce, podrobnosti v prílohách:

Zemné práce:   ponuky do 27.2.2015   zemnePraceLupca.pdf

Zemné práce:   ponuky do 2.3.2015  zemné práce.pdf

Zimná údržba:   ponuky do 27.2.2015   zimná údržba.pdf

Kosenie cintorín:   ponuky do 27.2.2015   kosenie cintorín.pdf

Verejné osvetlenie a rozhlas: 27.2.2015  VO A MR.pdf

Kosenie ver. priestranstiev: ponuky do 27.2.2015   kosenie verej.priestr..pdf

Murárske a údržbárske práce: ponuky do 2.3.2015  murárske a údrž.práce.pdf

Tlač časopisu ĽZ a propag. publikácií: ponuky do 27.2.2015, Tlač_ĽZ.pdf, s víťazom sa uzavrie zmluva na dobu neurčitú

 

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku  dňa 22.februára 2015 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS. Hosťom podujatia bude pán Ján Michálik so svojimi spomienkami na historické udalosti, ktoré sa odohrali v našej obci.
 

Komisia na vyhodnotenie VOS

Starosta obce Slovenská Ľupča lng.Miroslav Macák menuje členov do komisie pre výber nájomcu pol'nohospodárskej pôdy v lokalitách: Pôlč, Ratajová, Hrabovo- uznesenie č.110/A/2014; Pôlč, Ratajová, Hrabovo- uznesenie č.111/A/2014. Komisia bude zasadať dňa 2.2.2015 t.j. v pondelok o 8,00 hod. v zasadačke obecného úradu v Slov. Ľupči.
Predseda:   Jozef Stanko
Členovia:    JUDr.Zuzana Falisová, Mgr.Anna Šišková, Miroslava Oravcová
Ing. Katarína Sýkorová PhD.- bez práva vyhodnocovať súťaže

Príloha:   scan00121.pdf

Pozvánka OZ

Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 3.2.2015 (utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16. 00 hod. Program zasadnutie nájdete v prílohe.

Príloha:   pozvankaOZfebruar2015.pdf

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 25.januára 2015 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.

Zasadnutia OZ 2015

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči na I. polrok 2015 sa stanovujú nasledovne:

 3. február   (utorok), 24. marec  (utorok), 12. máj ( utorok ), 23.jún ( utorok)

Stálymi bodmi programu rokovania Obecného zastupiteľstva sú:

  1. Kontrola plnenia uznesení
  2. Interpelácie poslancov
  3. Rôzne

Stránky