Ľupčianske zvesti 8/2016
Zverejnenie - zámer obce
Zverejnenie informácie
Verejná vyhláška
Ľupčianske zvesti 8/2016

Prinášame vám "dušičkové" číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaují

Zverejnenie - zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb.

Zverejnenie informácie

Dňa 10.10.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Slovenskej inšpekcii životného

Verejná vyhláška

Dňa 11.10.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bola doručená od Okresného úradu Banská Bystrica

Ľupčianske zvesti 8/2016

Prinášame vám "dušičkové" číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. Pripomenieme si sviatok našich zosnulých, poinformujeme vás o činnosti folklórnych súborov a opäť sa dozvieme niečo nové o ľupčianskom hrade. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_oktober_2016-.pdf

Zverejnenie - zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer predať majetok Obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer predať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom Obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, zverejňuje Obec v súlade so zákonom v lehote 15 dní pred schvaľovaním predaja Obecným zastupiteľstvom Obce Slovenská Ľupča. Jednotlivé zámery nájdete v prílohách.

Príloha:   20161011_134512.pdf

Príloha:   20161011_134922.pdf

Zverejnenie informácie

Dňa 10.10.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Slovenskej inšpekcii životného prostredia IŽP Banská Bystrica "rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia vydaného pod . č. č. 6051- 28157/2016/Jed/473610114/Z2 zo dňa 8.9.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.9.2016 pre prevádzku "Čistiareň odpadových vôd" a.s. Slovenská Ľupča 566, skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Prevádzkovatel'om je ČOV a.s. Slovenská Ľupča 976 13.

Príloha:   scan0057.pdf

Verejná vyhláška

Dňa 11.10.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bola doručená od Okresného úradu Banská Bystrica odbor starostlivosti o ŽP , ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, na zverejnenie verejná vyhláška - pozvánka na prerokovanie programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu
Mackov
v k.ú. Slovenská Ľupča.

Príloha:   scan0056.pdf

Obchodná verejná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení§ 281 až§ 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľností. Ide o poľnohospodárske pozemky situované v Obci Slovenská Ľupča, miestna časť : Pôlč, Ratajová, Hrabovo, o celkovej výmere 80.533,49 mz. Snímky z katastrálnej mapy s vyznačením predmetu nájmu sú zverejňované ako Príloha č. 2 tohto vyhlásenia. Súťažné návrhy môžu uchádzači predkladať v termíne do 26.10.2016 vrátane.

Prílohy:   scan0055.pdf

Zber nebezp. odpadu

V našej obci sa dňa 18.10.2016 uskutoční zber nebezpečného odpadu. Zber sa uskutoční v priestore zberného dvora na Partizánskej ulici od 8:00 hod. do 16:00 hod. Podrobnosti o látkach a materiáloch, ktoré patria do kategórie nebezpečného odpadu nájdete v prílohe.

Príloha:   ZberNO.pdf

UPOZORNENIE - uzávierka Czambelovej ulice

Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie potvrdzuje nahlasovaný nepriaznivý - havarijný stav jestvujúcej verejnej kanalizácie, pričom konštatujeme, že k poškodeniu tohto zberača mohlo dôjsť aj vplyvom stavebnej činnosti realizovanej pri pokládke verejnej splaškovej kanalizácie v investorstve obce. Predpokladané zahájenie komplexnej opravy kanalizácie ( v rozsahu cca 55 m )   je 3.10.2016, pričom dôjde k odstávke premávky na ul. Czambelova č. d. 1- 15   v úseku od križovatky s Nám. SNP po križovatku s ul. Školská . Predpokladaný termín ukončenia opravy je 21.10.2016.

 

Príloha:   havarijnyStav_SL.odt

Pozvánka - MKS

Vážení spoluobčania, pozývame vás na komédiu Charleyho teta, ktorú naštudovali členovia Divadelného súboru Pri pekárni zo Žarnovice , v ktorom účinkuje aj Roman Vaňo. Uvedené divadelné predstavenie sa uskutoční v nedeľu 9.októbra o 17.00 hodine v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Sl.Ľupči.

Vstupné: 2,00 eur

Príloha:   foto z predstavenia

Ľupčianske zvesti 7/2016

Prinášame vám jesenné číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ_september_2016-.pdf

 

Pozvánka MKS

Vážení spoluobčania, Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči vás pozýva na nedeľné popoľudnie pri živej hudbe a dobrom vínku 18.septembra o 17.00 h v spoločenskej miestnosti. Hosťom podujatia bude  p. Gustáv Virág s výstavou svojej keramiky  a hudobná skupina HICKS.

Stránky