Ľupčianske zvesti 11/2014
Nový cestovný poriadok 2015
Oznam - otv. hodiny počas sviatkov
MKS - pozvánka
Ľupčianske zvesti 11/2014

Prinášame Vám decembrové "vianočné" číslo obecného časopisu Ľupčian

Nový cestovný poriadok 2015

Prinášame Vám nový cestovný poriadok autobusovej a vlakovej dopravy platný v roku 2015 pre prichádzajúce a odchádzajuúce spoje

Oznam - otv. hodiny počas sviatkov

Obecný úrad  Slovenská Ľupča oznamuje občanom, že dňa  23.12.2014 bude klientov  vybavovať do 12.00 h

MKS - pozvánka

Klub pri MKS Slovenská Ľupča Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 21.decembr

Ľupčianske zvesti 11/2014

Prinášame Vám decembrové "vianočné" číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné zimné čítanie.

Príloha:   LZdecember2014.pdf

Nový cestovný poriadok 2015

Prinášame Vám nový cestovný poriadok autobusovej a vlakovej dopravy platný v roku 2015 pre prichádzajúce a odchádzajuúce spoje aktuálne pre našu obec.

Príloha:   CP2015.pdf

Oznam - otv. hodiny počas sviatkov

Obecný úrad  Slovenská Ľupča oznamuje občanom, že dňa  23.12.2014 bude klientov  vybavovať do 12.00 h. a  dňa 31.12.2014  bude z dôvodu čerpania dovolenky Obecný úrad  zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

MKS - pozvánka

Klub pri MKS Slovenská Ľupča Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 21.decembra 2014 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS. Posedením Vás budú sprevádzať hudobníci s melódiami v duchu blížiacich sa Vianočných sviatkov.

Pozvánka - nové OZ

Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupitel'stva obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční 15. decembra 2014 v spoločenskej sále MKS v Slovenskej Ľupča o 16.00 hod. s nasledovným programom /v prílohe/.

Príloha:   OZustanovujuceZasadnutie2014.pdf

SIŽP - rozhodnutie

Dňa 28.11.2014 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Slovenskej inšpekcii životného prostredia IŽP Banská Bystrica právoplatné rozhodnutie - integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti v prevádzke "Výroba biotechnologických produktov" Slov.Ľupča 938, 976 13 Slovenská Ľupča. Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa EVONIK FERMAS s r.o. Slovenská Ľupča 938,976 13 Slovenská Ľupča. Občania môžu do integrovaného povolenia nahliadnúť na Obecnom úrade v Slov. Ľupči v kancelárii odd. výstavby a životného prostredia, v čase stránkových hodín.

Príloha:   ZverejnenieBio.pdf

Pozvánka - verejné prerokovanie

V zmysle § 34 odst. 2 a 3 zák č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie Vás pozývame na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Výroba Sopforolipidov". Verejné prerokovanie sa uskutoční 16.12.2014 (utorok) o 16.00 hod.v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.

Príloha:   scan00067.pdf

Ľupčianske zvesti 10/2014

Prinášame Vám najnovšie novembrové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné už skoro zimné čítanie.

Príloha:   LZ-november2014.pdf

Oznam - MŽP - Evonik

Dňa 18.11.2014 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava, upustenie od vypracovania správy o hodnotení pre navrhovanú činnosť - zámer „Výroba sophorolipidov" ktorého navrhovateľom je EVONIK FERMAS s r.o. 976 13 Slovenská Ľupča.

Príloha:   scan00059.pdf

Výzva verejnosti - SIŽP

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4719/466/0IPK/470080204/2004-Šk zo dňa 23. 05. 2005 v znení neskorších zmien podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre prevádzku: „E n e r g e t i k a" Slovenská Ľupča č. 566 976 13 Slovenská Ľupča.

Príloha:   scan00058.pdf

Stránky