Luteránska procesia 2015
Výzva - SIŽP
Začatie konania - SIŽP
Ľupčianske zvesti 6/2015
Luteránska procesia 2015

Obec Slovenská Ľupča pod záštitou starostu obce Ing.

Výzva - SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z.

Začatie konania - SIŽP

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a k

Ľupčianske zvesti 6/2015

Prinášame Vám júlové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Luteránska procesia 2015

Obec Slovenská Ľupča pod záštitou starostu obce Ing. Miroslava Macáka organizuje 4.ročník súťaže vo varení luteránskej procesie, ktorá sa uskutoční 5.septembra 2015 v parku SNP. Každému prihlásenému družstvu obec prispeje na nákup surovín sumou 20,00 eur a viazaničkou dreva.  Súťažiace družstvá budú vyhodnotené a odmenené. Do uvedenej súťaže je potrebné prihlásiť sa v kancelárii MKS Sl.Ľupča do 25.augusta 2015. K dobrej nálade prispeje hudobná kapela GALAXY. Podmienky súťaže v prílohe.

Príloha:   Oznam.Luter_.procesia Document Text.pdf

Výzva - SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o IPKZ") a VÝZVA
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t.j. do 13.08.2015.

Príloha:   scan0015.pdf

Začatie konania - SIŽP

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly upovedomuje, že dňom doručenia žiadosti sa začalo správne konanie vo veci vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba biotechnologických produktov", vydaného rozhodnutím č. 3220- 19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 30.09.2014 (ďalej len ,,integrované povolenie").
Predmetom zmeny č. 1 integrovaného povolenia je povolenie stavieb „Rozšírenie skladovacích nádrží pre suroviny a produkty" na pozemkoch pare. č. 1989/38, 1989/l 05 a ,,Rozšírenie kapacity existujúceho zariadenia na výrobu pary" na pozemkoch pare. č. 1950 v katastrálnom území Slovenská Ľupča.

Príloha:  Int.povolenie_SIZP_2015.pdf

Ľupčianske zvesti 6/2015

Prinášame Vám júlové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné letné čítanie.

Príloha:   LZ-jul-2015.pdf

Annabál 2015

Obec Slovenská Ľupča v spolupráci s Komisiou kultúry vás pozývajú na tradičný ANNA BÁL, ktorý sa uskutoční 25. júla 2015 o 19:00 hod. v parku pred MKS Slovenská Ľupča. O zábavu sa postarajú HitBand, DJ Didi a tanečná skupina GLAMS. Vstup voľný.

Plán zberu separovaného odpadu

Plasty: 7.máj, 5.jún., 3.júl., 7.august., 10.september., 2.október., 6.november., 10.december

Sklo: 12.máj, 9,jún, 14.júl, 11.august, 8.september, 13.október, 10.november, 8.december

Papier: 28.máj, 25.jún, 30.júl, 27.august, 24.september, 29.október, 26.november, 17.december

Ľupčianske zvesti 5/2015

Prinášame Vám júnové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné letné čítanie.

Príloha:   LZ-jun-2015.pdf

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2015 ( utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16. 00 hod. Program a body zasadnutia nájdete v prílohe.

Ing. Miroslav Macák
starosta obce

Príloha:   pozvankaOZjun2015.pdf

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku. Nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 1052, k.ú. Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, v rozsahu: - parcela registra "C" č. KN 243/1 o výmere 351m2 - zast. plochy a nádvoria, - budova č. súpisné 285 postavená na parcele registra "C" č. KN 243/1, k. ú. Slovenská Ľupča. Lehota na podávanie návrhov končí dňa 30.5.2015 o 15:00 hod.

Príloha:   scan00231.pdf

Ľupčiansky beh s prekážkami

Dňa 6.6.2015 sa v okolitej prírode našej obce uskutočnil prvý ročník akcie "Ľupčiansky beh s prekážkami".

Fotogaléria: fotky z akcie

Názov vznikol len ako pracovný s myšlienkou, že na trati dlhej asi 10 km bude cca 10 rôznych prekážok. Pre deti to bolo 1,5 km . Postupne sme však z prekážok upúšťali ako sme zisťovali náročnosť na ich realizáciu v teréne, financie, materiál a v neposlednom rade veľkú zodpovednosť za bezpečnosť.

Ďalším impulzom boli rady skúsených organizátorov z MarathonBB Mira Štrbu a Romana Halaja a vždy mi znela v ušiach rada: „ Urobte beh iný ako sú ostatné, každý musí byť niečím výnimočný a odlišný od ostatných tu v okolí. „  Uvedomila som si , že ak urobíme „len beh“ , pretekári si odškrtnú akciu a pustia to z hlavy. A my sme chceli, aby im zostal v pamäti ako jeden z krásnych športových zážitkov. Tak sme začali postupne ladiť trať. Či sa nám to podarilo necháme posúdiť účastníkov a divákov.

 

Stránky