Ľupčianske zvesti 4/2015
Odovzdávanie cien Asociácie Route 66
Zverejnenie informácie
Pozvánka OZ
Ľupčianske zvesti 4/2015

Prinášame Vám májové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Odovzdávanie cien Asociácie Route 66

Za našu obec sa na slávnostnom odovzávaní cien asociácie Route 66 zúčastnil starosta obce Ing. Miroslav Macák.

Zverejnenie informácie

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Výroba sophorolipidov" ktorej navrhovateľom je EVONIK FERMAS s r.o.

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2015 ( utorok) v zasadačke

Ľupčianske zvesti 4/2015

Prinášame Vám májové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné jarmočné čítanie.

Príloha:   LZ-maj-2015.pdf

Odovzdávanie cien Asociácie Route 66

Za našu obec sa na slávnostnom odovzávaní cien asociácie Route 66 zúčastnil starosta obce Ing. Miroslav Macák.

Video z akcie:   https://youtu.be/Ehm5-_bimSU

Zverejnenie informácie

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Výroba sophorolipidov" ktorej navrhovateľom je EVONIK FERMAS s r.o. Slovenská Ľupča 938,976 13 Slovenská Ľupča. Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa jeho vydania. Kompletné znenie stanoviska nájdete v prílohe.

 

Príloha:   stanoviska2015.pdf

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2015 ( utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16. 00 hod. Program a body zasadnutia nájdete v prílohe.

Ing. Miroslav Macák
starosta obce

 

Príloha:   pozvankaOZmaj2015.pdf

Ľupčianske zvesti 3/2015

Prinášame Vám aprílové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné jarné čítanie.

Príloha:   LZ-april-.pdf

Výzva - OÚ BB - lesný odbor

Oknený úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil zákIadnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona. Ten, kto svojou nečinnost'ou spôsobí zaburinenie pol'nohospodárskeho pozemku, dopustí sa priestupku, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200 eur. Podrobnosti výzvy v prílohe.

Príloha:   scan00177.pdf

Plán zberu separovaného odpadu

Plasty: 7.máj, 5.jún., 3.júl., 7.august., 10.september., 2.október., 6.november., 10.december

Sklo: 12.máj, 9,jún, 14.júl, 11.august, 8.september, 13.október, 10.november, 8.december

Papier: 28.máj, 25.jún, 30.júl, 27.august, 24.september, 29.október, 26.november, 17.december

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 26.apríla 2015 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči. Hosťom podujatia bude pán Martin Púpala ,amatérsky výtvarník, ktorý bude prezentovať vlastnú tvorbu - maľbu, kresbu.

MKS - pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania,pozývame Vás na divadelné predstavenie - J.G.Tajovský: Statky zmätky , ktoré naštudovali členovia Medzibrodského kočovného divadla v Medzibrode. Uvedené predstavenie sa uskutoční 11.apríla (v sobotu) 2015 o 18.00 h v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči. Vstupné je 1,00 €.

Príloha:  plagátMKS.pdf

Zber komunálneho odpadu

Okrem stredy, ktorá je určená ako zberný deň sa zber komunálneho odpadu bude vykonávať aj vo štvrtok a to v týchto uliciach našej obce: 1. Mája, Školská, Partizánska, Križna, Lesnícka, J. Majera, Železničná, Mazúra, Jabloňová, Lesnicka, Sadova, Tehelná, Hronská.

Obec Slovenská Ľupča uzavrela v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v platnom znení zmluvu o poskytovaní služieb. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Slovenská Ľupča, teda zber a preprava: zmesového komunálneho odpadu, vytriedené zložky, skla, plastov, papiera, zber elektrických a elektronických zariadení, biologicky rozložiteľného odpadu, zber nebezpečných látok, drobného stavebného odpadu

Poskytovateľom tejto služby je Sita Slovensko, a.s. 

Stránky