Žiadosť o zmenu povolenia - SIŽP
Hradné huky 2015
Verejná obchodná súťaž
Zámer - predaj nehnuteľného majetku
Žiadosť o zmenu povolenia - SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z.

Hradné huky 2015

Po roku sa múry Hradu Slovenská Ľupča opäť rozozvučia stredovekou až súčasnou gajdošskou hudbou,&n

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného maje

Zámer - predaj nehnuteľného majetku

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodnéh

Žiadosť o zmenu povolenia - SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o IPKZ") a VÝZVA
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t.j. do 17.09.2015.

Príloha:   SIZPziadostConfal.pdf

Hradné huky 2015

Po roku sa múry Hradu Slovenská Ľupča opäť rozozvučia stredovekou až súčasnou gajdošskou hudbou,  v rámci  medzinárodného festivalu  stredovekej až súčasnej gajdošskej hudby, Hradné Huky a festivalu gajdošských tradícií, piesní a tancov, Zahraj mi gajdoško, dňa 5.-6. septembra 2015. Kompozit festivalov už po piatykrát prináša záujemcovi históriu, tradície, či rôzne využitie výrazného prvku našej tradičnej hudby, gájd, ktoré sa v roku 2014 stali súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Príloha:   Tlačová správa HH 2015.doc   

Príloha:   Plagát s programom

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku Obce Slovenská Ľupča - hnuteľné veci nachádzajúce sa v areáli Základnej školy na Školskej ulici v Slovenskej Ľupči. Ide o nafukovaciu halu spolu so športovým povrchom NAXOS 820 mz, ktorá bola v prevádzke od roku 2011 a je plne funkčná. Lehota na podávanie návrhov končí dňa 28.8.2015 o 12,00 hod. Podrobnosti súťaže nájdete v prílohe.

Príloha:   sutaz2015hala.pdf

Zámer - predaj nehnuteľného majetku

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nehnuteľnosť vedená na Správe katastra Banská Bystrica, zapísaná na L V č. 44 71 , v k. ú. Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, novovytvorená parcela registra "C" č.KN 1487/6 o výmere 13m2- záhrada, v k.ú.Slov.Ľupča, GP-14154617-14/2015 zo dňa 30.3 .2015 overeného Okresným úradom katastrálny odbor Banská Bystrica zo dňa 21.4.2015 pod č.302/2015, ktorá je odčlenená z parcely registra "E" KN 882 v k.ú.Slovenská Ľupča , vedenej na Okresnom úrade katastrálny odbor Banská Bystrica.

Príloha:   predaj_zamer_hlavac.pdf

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 11.8.2015 ( utorok) v zasadačke Obecného úradu o 18. 00 hod. Program a body zasadnutia nájdete v prílohe.

Ing. Miroslav Macák
starosta obce

Príloha:   pozvankaOZaugust2015.pdf

Luteránska procesia 2015

Obec Slovenská Ľupča pod záštitou starostu obce Ing. Miroslava Macáka organizuje 4.ročník súťaže vo varení luteránskej procesie, ktorá sa uskutoční 5.septembra 2015 v parku SNP. Každému prihlásenému družstvu obec prispeje na nákup surovín sumou 20,00 eur a viazaničkou dreva.  Súťažiace družstvá budú vyhodnotené a odmenené. Do uvedenej súťaže je potrebné prihlásiť sa v kancelárii MKS Sl.Ľupča do 25.augusta 2015. K dobrej nálade prispeje hudobná kapela GALAXY. Podmienky súťaže v prílohe.

Príloha:   Oznam.Luter_.procesia Document Text.pdf

Výzva - SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o IPKZ") a VÝZVA
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t.j. do 13.08.2015.

Príloha:   scan0015.pdf

Začatie konania - SIŽP

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly upovedomuje, že dňom doručenia žiadosti sa začalo správne konanie vo veci vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba biotechnologických produktov", vydaného rozhodnutím č. 3220- 19402/47/2014/Jed/473510114 zo dňa 30.09.2014 (ďalej len ,,integrované povolenie").
Predmetom zmeny č. 1 integrovaného povolenia je povolenie stavieb „Rozšírenie skladovacích nádrží pre suroviny a produkty" na pozemkoch pare. č. 1989/38, 1989/l 05 a ,,Rozšírenie kapacity existujúceho zariadenia na výrobu pary" na pozemkoch pare. č. 1950 v katastrálnom území Slovenská Ľupča.

Príloha:  Int.povolenie_SIZP_2015.pdf

Ľupčianske zvesti 6/2015

Prinášame Vám júlové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné letné čítanie.

Príloha:   LZ-jul-2015.pdf

Annabál 2015

Obec Slovenská Ľupča v spolupráci s Komisiou kultúry vás pozývajú na tradičný ANNA BÁL, ktorý sa uskutoční 25. júla 2015 o 19:00 hod. v parku pred MKS Slovenská Ľupča. O zábavu sa postarajú HitBand, DJ Didi a tanečná skupina GLAMS. Vstup voľný.

Stránky