Voľby 2014 - informácie
Vyjadrenie starostu obce
Ľupčianske zvesti 6-7/2014
Zmena odorantu zemného plynu - SPP
Voľby 2014 - informácie

Prinášame Vám informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014 od 7:00-20:00 hod.

Vyjadrenie starostu obce

V poslednej dobe si každý demokraciu predstavuje po svojom. Tak to je podľa mňa aj prípad našej redaktorky zo Slovenskej Ľupče a už môžem napísať aj našej občianky. Asi týždeň pred podaním kandidátskych listín do komunálnych volieb sa zrazu prihlásila na trvalý pobyt, hoci v Ľupči býva už niekoľko rokov. Zákon to umožňuje. Neviem posúdiť odborné kvality redaktorky novín ,,HORE HRONOM POD PANSKÝM DIELOM,, pani Eriky Lamperovej a ani nechcem, ale viem, čo by mal novinár urobiť pred tým, ako zverejní článok.

Ľupčianske zvesti 6-7/2014

Prinášame Vám najnovšie septembrové a dodatočne aj augustové číslo

Zmena odorantu zemného plynu - SPP

Vážená pani starostka, Vážený pán starosta

Voľby 2014 - informácie

Prinášame Vám informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014 od 7:00-20:00 hod. V prílohách nájdete zoznam volebných okrskov, kandidátov na starostu obce a poslancov.

Príloha:   okrskyVOLBY2014.pdf
Príloha:   kandidatiVOLBY2014.pdf
Príloha:   poslanciVOLBY2014.pdf

Vyjadrenie starostu obce

V poslednej dobe si každý demokraciu predstavuje po svojom. Tak to je podľa mňa aj prípad našej redaktorky zo Slovenskej Ľupče a už môžem napísať aj našej občianky. Asi týždeň pred podaním kandidátskych listín do komunálnych volieb sa zrazu prihlásila na trvalý pobyt, hoci v Ľupči býva už niekoľko rokov. Zákon to umožňuje. Neviem posúdiť odborné kvality redaktorky novín ,,HORE HRONOM POD PANSKÝM DIELOM,, pani Eriky Lamperovej a ani nechcem, ale viem, čo by mal novinár urobiť pred tým, ako zverejní článok.

Ľupčianske zvesti 6-7/2014

Prinášame Vám najnovšie septembrové a dodatočne aj augustové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné letné čítanie.

Príloha:   LZ-september.pdf
Príloha:   LZ-jul-august.pdf

Zmena odorantu zemného plynu - SPP

Vážená pani starostka, Vážený pán starosta
spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vás ako najvyššieho predstaviteľa miestnej samosprávy dovoľuje osloviť so žiadosťou o vzájomnú spoluprácu smerom k občanom. SPP – distribúcia, a.s. bude v nasledujúcich dňoch vo Vašej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu. Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol odorant na báze tetrahydrotiofénu.

Príloha: List_nasadzovanie odorantu_template.pdf

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku. Podujatie sa uskutoční 28.septembra 2014 v spoločenskej miestnosti Miestneho kultúrneho strediska v Sl.Ľupči o 17.00 h. 

Oznam - voľby 2014

Podľa §14 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, do miestnej volebnej komisie deleguje jedného člena a jedného náhradníka politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného zastupiteľstva najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Delegovanie sa podáva starostovi obce, ktorý zvoláva prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie. Nakoľko uvedený deň pripadá na 21. september 2014, t.j. nedeľu, prevzatie delegovania člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie, mimo úradných hodín, prevezme poverená: Zuzana Bačová, (Za Ďaňacou 19, SĽ).

Príloha: scan.pdf

Oznam - voľby 2014

Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva podávajú politické strany, politické hnutie alebo koalícia a nezávislí kandidáti, zapisovateľke miestnej volebnej komisie, najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Registrácia kandidátov na funkciu starostu obce § 21 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce podávajú politické strany, politické hnutie, koalícia aj nezávislý kandidát, zapisovateľke miestnej volebnej komisie, najneskôr 55 dní predo dňom volieb.Nakoľko uvedený deň pripadá na 21. septembra 2014, t.j. nedeľu, Obec Slovenská Ľupča dáva do pozornosti - Prevzatie kandidátnych listín, mimo úradných hodín sa odovzdáva zapisovateľke miestnej volebnej komisie, ktorou bola poverená Magdaléna Badániková.

Príloha: scan00002.pdf

Stránky