Ľupčianske zvesti 3/2015
Výzva - OÚ BB - lesný odbor
Plán zberu separovaného odpadu
MKS - pozvánka
Ľupčianske zvesti 3/2015

Prinášame Vám aprílové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Výzva - OÚ BB - lesný odbor

Oknený úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomc

Plán zberu separovaného odpadu

Plasty: 7.máj, 5.jún., 3.júl., 7.august., 10.september., 2.október., 6.november., 10.december

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 26.apríla 2015 o 17.00 h

Ľupčianske zvesti 3/2015

Prinášame Vám aprílové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné jarné čítanie.

Príloha:   LZ-april-.pdf

Výzva - OÚ BB - lesný odbor

Oknený úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečil zákIadnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje §3 zákona. Ten, kto svojou nečinnost'ou spôsobí zaburinenie pol'nohospodárskeho pozemku, dopustí sa priestupku, pričom za tieto správne delikty môže správny orgán uložiť pokutu až do výšky 33 200 eur. Podrobnosti výzvy v prílohe.

Príloha:   scan00177.pdf

Plán zberu separovaného odpadu

Plasty: 7.máj, 5.jún., 3.júl., 7.august., 10.september., 2.október., 6.november., 10.december

Sklo: 12.máj, 9,jún, 14.júl, 11.august, 8.september, 13.október, 10.november, 8.december

Papier: 28.máj, 25.jún, 30.júl, 27.august, 24.september, 29.október, 26.november, 17.december

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 26.apríla 2015 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči. Hosťom podujatia bude pán Martin Púpala ,amatérsky výtvarník, ktorý bude prezentovať vlastnú tvorbu - maľbu, kresbu.

MKS - pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania,pozývame Vás na divadelné predstavenie - J.G.Tajovský: Statky zmätky , ktoré naštudovali členovia Medzibrodského kočovného divadla v Medzibrode. Uvedené predstavenie sa uskutoční 11.apríla (v sobotu) 2015 o 18.00 h v Miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči. Vstupné je 1,00 €.

Príloha:  plagátMKS.pdf

Zber komunálneho odpadu

Okrem stredy, ktorá je určená ako zberný deň sa zber komunálneho odpadu bude vykonávať aj vo štvrtok a to v týchto uliciach našej obce: 1. Mája, Školská, Partizánska, Križna, Lesnícka, J. Majera, Železničná, Mazúra, Jabloňová, Lesnicka, Sadova, Tehelná, Hronská.

Obec Slovenská Ľupča uzavrela v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v platnom znení zmluvu o poskytovaní služieb. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Slovenská Ľupča, teda zber a preprava: zmesového komunálneho odpadu, vytriedené zložky, skla, plastov, papiera, zber elektrických a elektronických zariadení, biologicky rozložiteľného odpadu, zber nebezpečných látok, drobného stavebného odpadu

Poskytovateľom tejto služby je Sita Slovensko, a.s. 

Ľupčianske zvesti 2/2015

Prinášame Vám marcové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné jarné čítanie.

Príloha:   LZ-marec-mail.pdf

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 29.marca 2015 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS. Hosťom podujatia bude pani Filadelfiová, ktorá bude prezentovať výber zo svojej tvorby - kresbu, maľbu , plastiku.

Oznam - predĺženie OVS

Obec Slovenská Ľupča, vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže uplatňuje právo na predĺženie lehoty  vyhlásenia výsledkov súťaže. Lehotu na vyhodnotenie  súťažných návrhov podľa  v čl.V  bod 2, ochodnej verejnej súťaže  vyhlasovateľ  predlžuje o 30 kalendárnych dní. Zriadená komisia vyhodnotí súťažné návrhy najneskôr do 40 dní.

Príloha:   agenda -vyjadrenie vos.doc

Mikroregión - informácie

V priebehu roku 2015 sa v našom mikroregióne uskutoční množstvo zaujímavých akcií. V priloženom plagáte Vám prinášame ich prehľad spolu s dátumom a miestom konania akcie.

Príloha:   mikroregiónový plagát.pdf

Stránky