Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ
Pozvánka do divadla
Obchodná verejná súťaž
Zimná údržba
Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ
Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje podľa ust. § 3 a § 4 zákona NR SR č.
Pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné predstavenie Kataríny Míšíkovej Hitzingerovej 

Obchodná verejná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej z

Zimná údržba

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, že v období zimnej údržby ciest musia svojimi

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje podľa ust. § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľ /ka Materskej školy, Oslobodenia 2, Slovenská Ľupča s predpokladaným nástupom od 1.3.2017.
 

Pozvánka do divadla

Vážení spoluobčania, pozývame vás na divadelné predstavenie Kataríny Míšíkovej Hitzingerovej  - Leporelo javiskového života -  v nedeľu 22.januára 2017 o 17.00h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Sl.Ľupči. Uvedené predstavenie naštudovali pod réžijným vedením Radoslava Kabáča členovia Ochotníckeho divadla medziBRODway z Medzibrodu.

Vstupné: 2,00  eur

Obchodná verejná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Slovenská Ľupča v rozsahu nebytových priestorov (miestnosť č. 209, šatňa č. 208, predsieň č. 207) o celkovej výmere 25,70 m2 situovaných na 2. poschodí v nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísanej na L V č. l 052, k. ú. Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, ako stavba zdravotného strediska č. súpisné 635 postavená na parcelách registra "C" č. KN 247/1, 248/ 1, k.ú. Slovenská Ľupča, nehnuteľnosť situovaná na adrese: Slovenská Ľupča, ulica 1.mája č. orientačné 2.

Príloha:   sutaz2017januar.pdf

Zimná údržba

Upozorňujeme majiteľov motorových vozidiel, že v období zimnej údržby ciest musia svojimi vozidlami parkovať tak, aby bolo umožnené bezpečné vypluhovanie miestnych komunikácií v oboch smeroch. V tých uliciach, kde budú motorové vozidlá brániť pluhovaniu a prípadnému posypu, nebude zimná údržba vykonaná. Jedná sa hlavne o časť Juhovýchod, Námestie SNP za evanjelickým kostolom smerom k cintorínu, Mierová ulica, Ľupčianska ulica. Za pochopenie ďakujeme.

Prihláška na Turíčny jarmok 2017

Obec Slovenská Ľupča oznamuje, že 17. ročník Turíčneho jarmoku sa uskutoční 3.6.2017. Uzávierka prihlášok záujemcov o umiestnenie stánku/predajnej plochy je 15. apríla 2017. Po tomto termíne už ďalšie prihlášky neprijímame, prosíme rešpektovať tieto pravidlá !

Príloha:   ziadost_o_pridelenie_PM_TJ2017.doc

Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Obec Slovenská Ľupča , ako príslušný stavebný úrad  prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a rozhodol taktoStavba "Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu pivníc, sanácia balkónov, výmena zábradlí, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu ul.1.mája č.13,15,(T02 B-18 b.j) Slovenská Ľupča", sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje.
 
Príloha:   Zateplenie_po

Záverečné stanovisko - zverejnenie informácie

Dňa 19.12.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča MŽP SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP nám podľa§ 37 ods.7 zákona doručil listom č.5403/2016-1. 7 /vt zo dňa 12.12.2016 záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti „Zariadenie na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie kovových granúl z recyklácie elektrozariadení" ktorého navrhovateľ je METAL SERVIS Recykling s r.o.

Príloha:   MetalServis_Granule.pdf

Príloha:   stanoviskoMetalServis.pdf

Zverejnenie informácie

V prílohe Vám zasielame protokol o schválení programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Mackov bok na obdobie rokov 2017 až 2046.

 

Príloha:   scan0107.pdf

Zverejnenie oznámenia

Dňa 14.12.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od MŽP SR oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Triediaca linka malých prenosných batérii", ktorého navrhovateľ je ELEKTRO RECYCLING s r.o. Občania môžu do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Triediaca linka malých prenosných batérií" nahliadnúť po dobu 10 pracovných dní , robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Slov.Ľupči v kancelárii odd. výstavby a životného prostredia, v čase stránkových hodín.

Príloha:   Recycling_Linka_Baterie.pdf

Ľupčianske zvesti 10/2016

Prinášame vám vianočné decembrové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie pod vianočným stromčekom.

Príloha:   LZ_december_2016-mail.pdf

Stránky