ČOV - plán prác
Ľupčianske zvesti 3/2014
Prerokovanie návrhu dokumentácie ÚP
Zámer - predaj NM obce priamym predajom
ČOV - plán prác

Informujeme občanov našej obce  o podrobnostiach pri realizácii prác na prípojkách a kanalizácii pre ČOV - "TYŽDENNÝ PLÁN PRÁCE

Ľupčianske zvesti 3/2014

Prinášame Vám najnovšie aprílové číslo obecného časopisu Ľupčianske

Prerokovanie návrhu dokumentácie ÚP

Obec SĽ oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č.1".

Zámer - predaj NM obce priamym predajom

Obec SĽ zverejnňuje zámer predať nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stano

ČOV - plán prác

Informujeme občanov našej obce  o podrobnostiach pri realizácii prác na prípojkách a kanalizácii pre ČOV - "TYŽDENNÝ PLÁN PRÁCE NA STAVBE Slovenská Ľupča - splašková kanalizácia a ČOV pre 17. týždeň roku 2014. V prílohe nájdete rozpis prác na jednotlivých uliciach v aktuálnom týždni.

Príloha:  COV17tyzden.pdf

Ľupčianske zvesti 3/2014

Prinášame Vám najnovšie aprílové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe nájdete zatiaľ iba verziu ČB, neskôr po spracovaní doplníme aj farebnú podobu. Prajeme príjemné veľkonočné čítanie.

Príloha:  LZ_april_2014.pdf

Prerokovanie návrhu dokumentácie ÚP

Obec SĽ oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č.1". Písomné pripomienky je možné podať do 16. mája 2014 na OÚ SĽ.

Oznam:  ÚPN,Zmeny a doplnky č.1.pdf

Link:   www.erstar.sk - Doplnky UP

Zámer - predaj NM obce priamym predajom

Obec SĽ zverejnňuje zámer predať nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu - týka sa nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade, Katastrálny odbor, Banská Bystrica, pre katastrálne územie Slovenská Ľupča, ako : parcela registra "C" č. KN 2320/12 o výmere 30m2- zast.plochy a nádvoria. Lehota na doručenie cenových ponúk je stanovená na 15 kalendárnych dní odzverejnenia zámeru, t.j.

Verejná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení§ 281 až§ 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností. Predmetom zverejneného zámeru je pozemok vo svahu (KN 442/14), ktorý má skalnaté podložie, napozemku rastú náletové dreviny, z pozemku padajú skaly na súkromné pozemky. Nehnuteľnosti je možné odkúpiť výlučne v celosti.

Príloha: VS_KN442.pdf

Verejná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení§ 281 až§ 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie zmluvy o prevode nehnuteľností. Predmet súťaže: nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 1052. Podrobnosti a podmienky v prílohe.

Príloha: VerejnaSutaz.pdf

Zámer - predaj NM priamym predajom

Zámer predať nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu, sa týka nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade, Katastrálny odbor, Banská Bystrica, pre katastrálne územie Slovenská Ľupča, ako :

Zámer - predaj nehnuteľného majetku

Obec SĽ zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok Obce Slovenská Ľupča vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom Obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, zverejňuje Obec v súlade so zákonom v lehote 15 dní pred schvaľovaním nájmu Obecným zastupiteľstvom Obce Slovenská Ľupča.

Príloha:    predajMajetkuObce.pdf

Výsledky volieb prezidenta SR

Dňa 29.3.2014 sa v našej obci uskutočnilo II. kolo volieb prezidenta SR. Prinášame Vám výsledky v jednotlivých volebných okrskoch obce Slovenská Ľupča.

Príloha:  1. okrsok     2. okrsok    3.okrsok

Unikátnu 100-ročnú pamiatku čaká rekonštrukcia

V letných mesiacoch jún – júl plánuje obec Slovenská Ľupča neďaleko Banskej Bystrice rekonštrukciu strechy Domu remesiel. „Dom je starý približne 100 rokov a je v pôvodnom stave, preto ho pokladáme za významnú a jednu z mála zachovaných stavieb v obci v takomto stave,“ konštatovala vedúca obecného úradu Ivona Dobišová.

Stránky