MKS - pozvánka
Súťaž Rodina bez cigariet
Ľupčianske zvesti 7/2015
Pozvánka OZ
MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči  Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku dňa 27.septembra 2015 o 17

Súťaž Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2015/2016 ďalš

Ľupčianske zvesti 7/2015

Prinášame Vám septembrové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupitel'stva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2015 (pondelok) v zasa

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči  Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku dňa 27.septembra 2015 o 17.00 h. Tešíme sa na stretnutie.

Súťaž Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2015/2016 ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet IV. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            - zdravý životný štýl
            - ako chcem tráviť voľný čas
            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.

Príloha:   SutazRodinaBezCigariet.docx

Ľupčianske zvesti 7/2015

Prinášame Vám septembrové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné čítanie.

Príloha:   LZ-september.pdf

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupitel'stva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2015 (pondelok) v zasadačke Obecného úradu o 16:00 hod.

Ing. Miroslav Macák
starosta obce

Príloha:   pozvankaOZseptember2015.pdf

Źiadosť o zmenu povolenia -SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o IPKZ") a VÝZVA
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Predmetom zmeny je povolenie stavby "VÝROBA ASTAXANTHIN". Lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 15 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t.j. do 11.09.2015.

Luteránska procesia 2015

Obec Slovenská Ľupča pod záštitou starostu obce Ing. Miroslava Macáka organizuje 4.ročník súťaže vo varení luteránskej procesie, ktorá sa uskutoční 3. októbra 2015 v parku SNP. Každému prihlásenému družstvu obec prispeje na nákup surovín sumou 20,00 eur a viazaničkou dreva.  Súťažiace družstvá budú vyhodnotené a odmenené. Do uvedenej súťaže je potrebné prihlásiť sa v kancelárii MKS Sl.Ľupča do 25.septembra 2015. K dobrej nálade prispeje hudobná kapela GALAXY. Podmienky súťaže v prílohe.

Príloha:   Oznam.Luter_.procesia Document Text.pdf

Pozvánka na koncert

Obec Slovenská Ľupča pod záštitou starostu obce Ing. Miroslava Macáka Vás pozýva na koncert z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorý sa uskutoční 15.septembra /utorok/ 2015 o 15.00 h v Rímskokatolíckom kostole v  Slovenskej Ľupči. Na koncerte vystúpi charizmatický nevidiaci spevák Marián Bango (nazývaný tiež slovenský Bocelli). V jeho podaní zaznejú známe piesne Ave Mária, Panis angelicus, Mamma,son tanto felice, Con te partiro, Hallelujah a ďalšie.

Žiadosť o zmenu povolenia - SIŽP

ZVEREJNENIE údajov a informácií podľa § ll zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o IPKZ") a VÝZVA
- zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania,
- zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku,
- verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Lehota na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou je: 30 dní od dátumu uvedeného v bode 1.5., t.j. do 17.09.2015.

Príloha:   SIZPziadostConfal.pdf

Hradné huky 2015

Po roku sa múry Hradu Slovenská Ľupča opäť rozozvučia stredovekou až súčasnou gajdošskou hudbou,  v rámci  medzinárodného festivalu  stredovekej až súčasnej gajdošskej hudby, Hradné Huky a festivalu gajdošských tradícií, piesní a tancov, Zahraj mi gajdoško, dňa 5.-6. septembra 2015. Kompozit festivalov už po piatykrát prináša záujemcovi históriu, tradície, či rôzne využitie výrazného prvku našej tradičnej hudby, gájd, ktoré sa v roku 2014 stali súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Príloha:   Tlačová správa HH 2015.doc   

Príloha:   Plagát s programom

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku Obce Slovenská Ľupča - hnuteľné veci nachádzajúce sa v areáli Základnej školy na Školskej ulici v Slovenskej Ľupči. Ide o nafukovaciu halu spolu so športovým povrchom NAXOS 820 mz, ktorá bola v prevádzke od roku 2011 a je plne funkčná. Lehota na podávanie návrhov končí dňa 28.8.2015 o 12,00 hod. Podrobnosti súťaže nájdete v prílohe.

Príloha:   sutaz2015hala.pdf

Stránky