Výzva verejnosti - SIŽP
MKS - pozvánka
Zverejnenie informácie
Vínny festival
Výzva verejnosti - SIŽP

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 26.októbra 2014  o 17.

Zverejnenie informácie

Dňa 13.10.2014 Obci Slovenská Ľupča ako povol'ujúcemu orgánu a ako dotknutej obci bol doručený

Vínny festival

Pozývame Vás na Ľupčiansky vínny festival, na ktorom môžete ochutnať vína z rôznych kútov Slovenska, špeciality z hovädzieho a

Výzva verejnosti - SIŽP

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Spracovanie kovov" prevádzkovateľa Confal a.s., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča.

Príloha:   scan00030.pdf

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 26.októbra 2014  o 17. 00h v spoločenskej miestnosti MKS Sl. Ľupča. Hosťom podujatia bude pán Ján Michálik , ktorý bude prezentovať svoje publikácie Zakázané verše a projekt Správcovstvo Zeme.

Zverejnenie informácie

Dňa 13.10.2014 Obci Slovenská Ľupča ako povol'ujúcemu orgánu a ako dotknutej obci bol doručený od Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava, zámer "Výroba sophorolipidov", ktorého navrhovatel'om je EVONIK FERMAS s r.o. 976 13 Slovenská Ľupča. Občania môžu do zámeru nahliadnúť na Obecnom úrade v Slov.Ľupči v kancelárii odd. výstavby a životného prostredia, v čase stránkových hodín a doručiť svoje stanoviská ministerstvu do 21 dní od doby zverejnenia informácie.

Vínny festival

Pozývame Vás na Ľupčiansky vínny festival, na ktorom môžete ochutnať vína z rôznych kútov Slovenska, špeciality z hovädzieho a jahňacieho mäsa alebo syry Hiadlovec. Akcia sa uskutoční 18. októbra 2014 v čase 10:00 - 20:00 hod. v parku našej obce.

Voľby 2014 - informácie

Prinášame Vám informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014 od 7:00-20:00 hod. V prílohách nájdete zoznam volebných okrskov, kandidátov na starostu obce a poslancov.

Príloha:   okrskyVOLBY2014.pdf
Príloha:   kandidatiVOLBY2014.pdf
Príloha:   poslanciVOLBY2014.pdf

Vyjadrenie starostu obce

V poslednej dobe si každý demokraciu predstavuje po svojom. Tak to je podľa mňa aj prípad našej redaktorky zo Slovenskej Ľupče a už môžem napísať aj našej občianky. Asi týždeň pred podaním kandidátskych listín do komunálnych volieb sa zrazu prihlásila na trvalý pobyt, hoci v Ľupči býva už niekoľko rokov. Zákon to umožňuje. Neviem posúdiť odborné kvality redaktorky novín ,,HORE HRONOM POD PANSKÝM DIELOM,, pani Eriky Lamperovej a ani nechcem, ale viem, čo by mal novinár urobiť pred tým, ako zverejní článok.

Ľupčianske zvesti 6-7/2014

Prinášame Vám najnovšie septembrové a dodatočne aj augustové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné letné čítanie.

Príloha:   LZ-september.pdf
Príloha:   LZ-jul-august.pdf

Zmena odorantu zemného plynu - SPP

Vážená pani starostka, Vážený pán starosta
spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej plynárenskej siete na Slovensku si Vás ako najvyššieho predstaviteľa miestnej samosprávy dovoľuje osloviť so žiadosťou o vzájomnú spoluprácu smerom k občanom. SPP – distribúcia, a.s. bude v nasledujúcich dňoch vo Vašej obci meniť odorant zemného plynu, čo je zmes pridávaná do zemného plynu za účelom dosiahnutia jeho prenikavého zápachu. Nový odorant s názvom Spotleak 1007 je na báze terciárneho butylmerkaptánu, doteraz používaný THT bol odorant na báze tetrahydrotiofénu.

Príloha: List_nasadzovanie odorantu_template.pdf

Stránky