Ľupčianske zvesti 2/2015
MKS - pozvánka
Oznam - predĺženie OVS
Mikroregión - informácie
Ľupčianske zvesti 2/2015

Prinášame Vám marcové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 29.marca 2015 o

Oznam - predĺženie OVS

Obec Slovenská Ľupča, vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže uplatňuje právo na predĺženie lehoty  vyhlásenia výsledkov súťaže.

Mikroregión - informácie

V priebehu roku 2015 sa v našom mikroregióne uskutoční množstvo zaujímavých akcií.

Ľupčianske zvesti 2/2015

Prinášame Vám marcové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné jarné čítanie.

Príloha:   LZ-marec-mail.pdf

MKS - pozvánka

Klub pri MKS v Slovenskej Ľupči Vás pozýva na nedeľné posedenie pri živej hudbe a dobrom vínku 29.marca 2015 o 17.00 h v spoločenskej miestnosti MKS. Hosťom podujatia bude pani Filadelfiová, ktorá bude prezentovať výber zo svojej tvorby - kresbu, maľbu , plastiku.

Oznam - predĺženie OVS

Obec Slovenská Ľupča, vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže uplatňuje právo na predĺženie lehoty  vyhlásenia výsledkov súťaže. Lehotu na vyhodnotenie  súťažných návrhov podľa  v čl.V  bod 2, ochodnej verejnej súťaže  vyhlasovateľ  predlžuje o 30 kalendárnych dní. Zriadená komisia vyhodnotí súťažné návrhy najneskôr do 40 dní.

Príloha:   agenda -vyjadrenie vos.doc

Mikroregión - informácie

V priebehu roku 2015 sa v našom mikroregióne uskutoční množstvo zaujímavých akcií. V priloženom plagáte Vám prinášame ich prehľad spolu s dátumom a miestom konania akcie.

Príloha:   mikroregiónový plagát.pdf

Zberný dvor otvorený

Zberný dvor bude opäť otvorený. Nachádza sa v priestoroch výkupu železného šrotu na Partizánskej ulici a otvorený je od soboty 21.3.2015 v čase od 9:00 do 12:00 hod. Bližšie informácie podá obsluha ZD.

Menovanie členov komisie

Starosta obce Slovenská Ľupča lng.Miroslav Macák menuje členov do komisie pre výber nájomcu pol'nohospodárskej pôdy v lokalitách: Pôlč, Ratajová, Hrabovo - uznesenie č.S/A/2015. Komisia bude zasadať dňa 23.3.2015 t.j. v pondelok o 14,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Slov. Ľupči.
Predseda:   Jozef Stanko
Členovia:   JUDr.Zuzana Falisová   Mgr.Anna Šišková   Miroslava Oravcová
lng.Katarína Sýkorová PhD.- bez práva vyhodnocovať súťaže

Príloha:   scan00142.pdf

OZNAM - zberný dvor je zrušený

Zberný dvor pri Základnej škole je zrušený. Pripravujeme nové priestory. Žiadame občanov, aby neprehadzovali odpad cez bránu. Termín otvorenia nového zberného miesta bude vyhlásený v miestnom rozhlase. Ďakujeme za porozumenie.

OÚ Slovenská Ľupča

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľného majetku Obce Slovenská Ľupča poľnohosp. pozemky v k. ú. Slovenská Ľupča, nachádzajúce sa v extraviláne obce Slovenská Ľupča, v lokalite Pôlč, Ratajová, Hrabovo o celkovej výmere 80799,49m2. Lehota na podávanie návrhov končí dňa 18.3.2015 o 16,00 hod.

Príloha:   scan00136.pdf

Oznam - zmena poskytoveteľa služieb

Na základe Verejného obstarávania „Nakladanie s komunálnym odpadom“ Obec Slovenská Ľupča uzavrela v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.v platnom znení zmluvu o poskytovaní služieb. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Slovenská Ľupča, teda zber a preprava - podrobnosti v prílohe.

Zber komunálneho odpadu sa uskutoční  každú  stredu v týždni.

Separovaný zber  sa uskutoční:

Plasty: vrecový sys. + kontajnery:     v dňoch 4.3.2015,  1.4.2015,  7.5.2015

Papier: kontajnery:  v dňoch 26.3.2015,  30.4.2015,   28.5.2015  

Sklo:    kontajnery:   v dňoch 11.3.2015,  14.4.2015,   12.5.2015

Poskytovateľom týchto služieb od 1.3.2015 je firma Sita Slovensko, a.s. Bratislava

MKS - pozvánka

Vážení spoluobčania, pozývame Vás na divadelné predstavenie DO NAHA, v ktorom sa Vám predstavia členovia divadelného ochotníckeho súboru medziBRODway z Medzibrodu. Uvedené divadelné predstavenie sa uskutoční 7. marca ( v sobotu) 2015 o 15.30 h v kinosále Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči.

Vstupné: 1,00 €.

Stránky