Plán zberu separovaného odpadu
Ľupčianske zvesti 5/2015
Pozvánka OZ
Verejná obchodná súťaž
Plán zberu separovaného odpadu

Plasty: 7.máj, 5.jún., 3.júl., 7.august., 10.september., 2.október., 6.november., 10.december

Ľupčianske zvesti 5/2015

Prinášame Vám júnové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu.

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2015 ( utorok) v zasadačke

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zák

Plán zberu separovaného odpadu

Plasty: 7.máj, 5.jún., 3.júl., 7.august., 10.september., 2.október., 6.november., 10.december

Sklo: 12.máj, 9,jún, 14.júl, 11.august, 8.september, 13.október, 10.november, 8.december

Papier: 28.máj, 25.jún, 30.júl, 27.august, 24.september, 29.október, 26.november, 17.december

Ľupčianske zvesti 5/2015

Prinášame Vám júnové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné letné čítanie.

Príloha:   LZ-jun-2015.pdf

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 23.6.2015 ( utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16. 00 hod. Program a body zasadnutia nájdete v prílohe.

Ing. Miroslav Macák
starosta obce

Príloha:   pozvankaOZjun2015.pdf

Verejná obchodná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku. Nehnuteľnosti vedené na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísané na LV č. 1052, k.ú. Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, v rozsahu: - parcela registra "C" č. KN 243/1 o výmere 351m2 - zast. plochy a nádvoria, - budova č. súpisné 285 postavená na parcele registra "C" č. KN 243/1, k. ú. Slovenská Ľupča. Lehota na podávanie návrhov končí dňa 30.5.2015 o 15:00 hod.

Príloha:   scan00231.pdf

Ľupčiansky beh s prekážkami

Dňa 6.6.2015 sa v okolitej prírode našej obce uskutočnil prvý ročník akcie "Ľupčiansky beh s prekážkami".

Fotogaléria: fotky z akcie

Názov vznikol len ako pracovný s myšlienkou, že na trati dlhej asi 10 km bude cca 10 rôznych prekážok. Pre deti to bolo 1,5 km . Postupne sme však z prekážok upúšťali ako sme zisťovali náročnosť na ich realizáciu v teréne, financie, materiál a v neposlednom rade veľkú zodpovednosť za bezpečnosť.

Ďalším impulzom boli rady skúsených organizátorov z MarathonBB Mira Štrbu a Romana Halaja a vždy mi znela v ušiach rada: „ Urobte beh iný ako sú ostatné, každý musí byť niečím výnimočný a odlišný od ostatných tu v okolí. „  Uvedomila som si , že ak urobíme „len beh“ , pretekári si odškrtnú akciu a pustia to z hlavy. A my sme chceli, aby im zostal v pamäti ako jeden z krásnych športových zážitkov. Tak sme začali postupne ladiť trať. Či sa nám to podarilo necháme posúdiť účastníkov a divákov.

 

Ľupčianske zvesti 4/2015

Prinášame Vám májové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné jarmočné čítanie.

Príloha:   LZ-maj-2015.pdf

Odovzdávanie cien Asociácie Route 66

Za našu obec sa na slávnostnom odovzávaní cien asociácie Route 66 zúčastnil starosta obce Ing. Miroslav Macák.

Video z akcie:   https://youtu.be/Ehm5-_bimSU

Zverejnenie informácie

Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti "Výroba sophorolipidov" ktorej navrhovateľom je EVONIK FERMAS s r.o. Slovenská Ľupča 938,976 13 Slovenská Ľupča. Platnosť záverečného stanoviska je sedem rokov odo dňa jeho vydania. Kompletné znenie stanoviska nájdete v prílohe.

 

Príloha:   stanoviska2015.pdf

Pozvánka OZ

Pozývam Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Slovenská Ľupča, ktoré sa uskutoční dňa 12.5.2015 ( utorok) v zasadačke Obecného úradu o 16. 00 hod. Program a body zasadnutia nájdete v prílohe.

Ing. Miroslav Macák
starosta obce

 

Príloha:   pozvankaOZmaj2015.pdf

Ľupčianske zvesti 3/2015

Prinášame Vám aprílové číslo obecného časopisu Ľupčianske zvesti, ktoré je plné zaujímavého obsahu. V prílohe už nájdete plnofarebnú verziu aj s obrázkami. Prajeme príjemné jarné čítanie.

Príloha:   LZ-april-.pdf

Stránky