Navigácia

Obsah

VYHLÁSENIE OPAKOVANEJ VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA

Typ: ostatné
VYHLÁSENIE OPAKOVANEJ VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE SLOVENSKÁ ĽUPČA 1Obecné zastupiteľstvo obce Slovenská Ľupča v súlade s uznesením č. 7/B/2020 zo dňa
4.2.2020 a v súlade s ustanovením § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
opakovanú voľbu hlavného kontrolóra obce Slovenská Ľupča

ktorá sa uskutoční dňa 19.5.2020 o 16.00 hod v zasadačke Obecného úradu Slovenská Ľupča

Písomná prihláška musí obsahovať:

- profesijný životopis vo formáte Europass s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a uvedením pracovnej pozície,

- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a fotokópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

- kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra obce je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača a údaje pre účely vyžiadania výpisu z registra trestov (meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, štátne občianstvo, pohlavie, kontaktný údaj),

- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania, - koncepciu činnosti hlavného kontrolóra v rozsahu 2 strán vo formáte A4.

 

... ZNENIE CELÉHO DOKUMENTU [PDF]


Príloha

Vytvorené: 11. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 11. 2. 2020 15:05
Autor: