Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 12
ďalší posledná

#

Stretnutie s predsedom Matice slovenskej

Matica slovenská je významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Okrem množstva úloh v oblasti prehlbovania vlastenectva spolupracuje tiež s orgánmi územnej samosprávy/ obce a mestá/ pri rozvoji kultúry a spoločenského života, vydáva pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracuje pri tvorbe učebníc pre základné a stredné školy na základe poverenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 26. 3. 2013 | Autor:
#

Súťaž Slovenská kronika - ocenenie

Celoštátna súťaž Slovenská kronika, ktorá si za pätnásť rokov existencie získala priazeň stoviek kronikárov, autorov monografií, publikácií o kultúrnom dedičstve a ľudovej slovesnosti, vstúpila do svojho 7. ročníka. Jej hlavným usporiadateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenský národný archív a Slovenské národné múzeum v Martine, ďalšími odbornými garantmi sú Slovenský syndikát novinárov, Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a redakcia Národnej osvety. celý text

ostatné | 26. 3. 2013 | Autor:

Upozornenie - kosenie pozemkov

Obec Slovenská Ľupča upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkov. celý text

ostatné | 15. 9. 2012 | Autor:
kontajner

Zber nepotrebného šatstva , obuvi a textílií

V našej obci sa rozbieha zber použitého šatstva. Máme k dispozícii 3 ks kontajnerov špeciálne určené pre tento druh zberu. Kontajnery sú rozmiestnené na uliciach Lesnícka (Juhovýchod), 1.mája ( pri chodníku do MŠ) a Mierová ( za 45 b.j.) Použité šatstvo bude následne vytriedené a ponúknuté cez charitatívne organizácie všade tam, kde je to potrebné. celý text

ostatné | 21. 6. 2012 | Autor:
fotografie

Naši žiaci - účastníci hier v anglickom Durhame

Len 4 žiaci Základnej školy Sama Cambela z našej obce mali tú česť reprezenovať našu krajinu na Medzinárodných športových hrách žiakov vo Veľkej Británii. Stalo sa tak na základe ich skvelých športových výsledkov, pre ktoré ich nominovali naši učitelia telesnej výchovy, a pozvania organizátora, ktorý má družbu s mestom Banská Bystrica. Bola to pre nás výzva, ktorej by neodolal asi ani jeden športovec. celý text

ostatné | 21. 6. 2012 | Autor:
kameň

Základný kameň ČOV

Naša obec sa už od roku 2007 pripravovala na veľkú investičnú akciu – vybudovanie splaškovej kanalizácie a čističiek odpadových vôd. Prípravy na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku obec začala spracovaním projektovej dokumentácie. Potom nasledoval proces vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V roku 2009 obec opakovane podala na základe vyhlásenej výzvy Ministerstvom životného prostredia SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritnej osi 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Predložená žiadosť bola v priebehu roku 2010 schválená a obec získa z fondov Európskej a únie a štátneho rozpočtu viac ako 14 mil. eur na vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV. celý text

ostatné | 19. 6. 2012 | Autor:
podnikove-medium-roka-02

Súťaž Podnikové médium roka

Naša obec sa po prvý krát zapojila do prestížnej súťaže Podnikové médium roka. Organizátorom je už 9. rok OZ Klub podnikových médií . O tejto súťaži sme sa dozvedeli deň pred uzatváraním prihlášok a tak sme na poslednú chvíľu vyplnili prihlášku a však výtlačky novín sme už nestihli poslať. Vďaka ochote riaditeľky súťaže Moniky Kozelovej sme dostali možnosť osobne posledné dve čísla Ľupčianskych zvestí doručiť na recepciu kúpeľného domu v Brusne , kde porota zasadala . celý text

ostatné | 26. 5. 2012 | Autor:

Upozornenie

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa v tomto roku extrémne zvýšil objem komunálneho odpadu z domácností. Z uvedeného dôvodu v niektorých uliciach nebýva odvezený odpad pravidelne. Vyzývame občanov, aby do svojich smetných nádob nedávali odpad nadrozmerný a odpad zo záhrad. Žiadame občanov o separovanie odpadu, ktorý môžu v stredu a v sobotu vyvážať do zberného dvora pri základnej škole. Zároveň upozorňujeme, ak odpad nebude separovaný, smetné nádoby nebudú vyvezené. celý text

ostatné | 9. 5. 2012 | Autor:

Internet zóna zdarma pre občanov obce

V snahe umožniť občanom a navštevníkom obce jednoduchý prístup k internetu sme zrealizovali vytvorenie Hotspotu - zóny WiFi s prístupom k internetu cez prístupový portál. Prvý Hotspot sa nachádza v parku oproti OÚ v centre obce. Pripojiť sa môžete akýmkoľvek zariadením s wifi sieťovou kartou /notebook, netbook, mobil, tablet/. celý text

ostatné | 19. 4. 2012 | Autor:
prvá
z 12
ďalší posledná