Navigácia

Obsah

Správy

prvá
z 11
ďalší posledná

kanalizačná prípojka

Tlačivá - kanalizačná prípojka

Prinášame Vám všetky potrebné tlačivá a dokumenty, ktoré budú potrebné na zriadenie kanalizačnej prípojky: celý text

ostatné | 26. 8. 2014 | Autor:
facebook_logo

Facebook stránka obce a časopisu ĽZ


ostatné | 29. 7. 2014 | Autor:
t3_kamiony

Reportáž TA3 - kamióny v našej obci

Obyvatelia Slovenskej Ľupče sú rozhorčení. Len nedávno sa zbavili rozkopaných ciest, ktoré spôsobila výstavba kanalizácie a už riešia ďalší problém. Obec zaplavujú kamióny, ktoré sa vyhýbajú plateniu mýta. celý text

ostatné | 10. 7. 2014 | Autor:
diplom

Kvalita sa potvrdila !!!

Obec Slovenská Ľupča opäť prihlásila Ľupčianske zvesti do súťaže Podnikové médium roka. Ocenenie Podnikové médium roka (ďalej len PMR) je prestížnou súťažou, ktorú každoročne organizuje občianske združenie Klub podnikových médií. celý text

ostatné | 22. 5. 2014 | Autor:
čov

ČOV - plán prác

Informujeme občanov našej obce o podrobnostiach pri realizácii prác na prípojkách a kanalizácii pre ČOV - "TYŽDENNÝ PLÁN PRÁCE NA STAVBE Slovenská Ľupča - splašková kanalizácia a ČOV pre 20. týždeň roku 2014. celý text

ostatné | 9. 5. 2014 | Autor:
foto

Unikátnu 100-ročnú pamiatku čaká rekonštrukcia

V letných mesiacoch jún – júl plánuje obec Slovenská Ľupča neďaleko Banskej Bystrice rekonštrukciu strechy Domu remesiel. „Dom je starý približne 100 rokov a je v pôvodnom stave, preto ho pokladáme za významnú a jednu z mála zachovaných stavieb v obci v takomto stave,“ konštatovala vedúca obecného úradu Ivona Dobišová. celý text

ostatné | 3. 4. 2014 | Autor:
katastr

Kataster portál Geosense

V spolupráci s firmou Geosense prinášame občanom našej obce veľmi užitočný nástroj na prehľadné prezeranie informácií o katastrálnych územiach, číslach parciel, vrstvách, meraním vzdialeností atď. celý text

ostatné | 18. 2. 2014 | Autor:
OZ_cecho

Nový poslanec OZ

Mgr. Branislav Čecho sa stal predsedom komisie pre kultúru a mládež. Kandidoval za stranu SMER, s počtom hlasov 321, (poslaneckého mandátu za vzdala Emília Debnáriková). celý text

ostatné | 30. 1. 2014 | Autor:
cov

Uzávierka MK - povolenie

Obec Slovenská Ľupča povoľuje pre Liptovskú stavebnú spoločnosť s r.o. A.Hiinku 72, 034 06 Ružomberok postupnú úplnú uzávierku miestnej komunikácie na ulici Ľupčianska, časť Námestie SNP od RD č.40 po RD č.8, Cintorínska ulica v Slov.Ľupči v rámci stavby "Slovenská Ľupča - Splašková kanalizácia a ČOV" z dôvodu: konečné úpravy miestnych komunikácií- asfaltovanie Povolenie platí na obdobie od 16.9.2013-25.9.2013. celý text

ostatné | 15. 9. 2013 | Autor:
rozhlas

Obecný rozhlas - OPRAVENÝ

Oznamujeme občanom, že po výpadku a následnej oprave verejný rozhlas v obci opäť funguje. celý text

ostatné | 10. 9. 2013 | Autor:
cov

Oznam ČOV - obmedzenia dopravy

Projekt, rozhodnutia a povolenia oboznamujú účastníkov cestnej premávky s aktuálnym obmedzením dopravy počas realizácie prác na stavbe ČOV. celý text

ostatné | 26. 8. 2013 | Autor:

Kanalizácia a ČOV

Projekt, rozhodnutia a povolenia oboznamujú účastníkov cestnej premávky s obmedzením dopravy počas realizácie prác na stavbe ČOV. celý text

ostatné | 13. 8. 2013 | Autor:
#

Stretnutie s predsedom Matice slovenskej

Matica slovenská je významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Okrem množstva úloh v oblasti prehlbovania vlastenectva spolupracuje tiež s orgánmi územnej samosprávy/ obce a mestá/ pri rozvoji kultúry a spoločenského života, vydáva pôvodnú slovenskú umeleckú tvorbu, vedecké diela a publicistiku, spolupracuje pri tvorbe učebníc pre základné a stredné školy na základe poverenia Ministerstva školstva Slovenskej republiky. celý text

ostatné | 26. 3. 2013 | Autor:
#

Súťaž Slovenská kronika - ocenenie

Celoštátna súťaž Slovenská kronika, ktorá si za pätnásť rokov existencie získala priazeň stoviek kronikárov, autorov monografií, publikácií o kultúrnom dedičstve a ľudovej slovesnosti, vstúpila do svojho 7. ročníka. Jej hlavným usporiadateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum, príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR, Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenský národný archív a Slovenské národné múzeum v Martine, ďalšími odbornými garantmi sú Slovenský syndikát novinárov, Archív literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky v Modre a redakcia Národnej osvety. celý text

ostatné | 26. 3. 2013 | Autor:

Upozornenie - kosenie pozemkov

Obec Slovenská Ľupča upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkov. celý text

ostatné | 15. 9. 2012 | Autor:
kontajner

Zber nepotrebného šatstva , obuvi a textílií

V našej obci sa rozbieha zber použitého šatstva. Máme k dispozícii 3 ks kontajnerov špeciálne určené pre tento druh zberu. Kontajnery sú rozmiestnené na uliciach Lesnícka (Juhovýchod), 1.mája ( pri chodníku do MŠ) a Mierová ( za 45 b.j.) Použité šatstvo bude následne vytriedené a ponúknuté cez charitatívne organizácie všade tam, kde je to potrebné. celý text

ostatné | 21. 6. 2012 | Autor:
fotografie

Naši žiaci - účastníci hier v anglickom Durhame

Len 4 žiaci Základnej školy Sama Cambela z našej obce mali tú česť reprezenovať našu krajinu na Medzinárodných športových hrách žiakov vo Veľkej Británii. Stalo sa tak na základe ich skvelých športových výsledkov, pre ktoré ich nominovali naši učitelia telesnej výchovy, a pozvania organizátora, ktorý má družbu s mestom Banská Bystrica. Bola to pre nás výzva, ktorej by neodolal asi ani jeden športovec. celý text

ostatné | 21. 6. 2012 | Autor:
kameň

Základný kameň ČOV

Naša obec sa už od roku 2007 pripravovala na veľkú investičnú akciu – vybudovanie splaškovej kanalizácie a čističiek odpadových vôd. Prípravy na podanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku obec začala spracovaním projektovej dokumentácie. Potom nasledoval proces vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia. V roku 2009 obec opakovane podala na základe vyhlásenej výzvy Ministerstvom životného prostredia SR žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci operačného programu Životné prostredie, prioritnej osi 1. Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd. Predložená žiadosť bola v priebehu roku 2010 schválená a obec získa z fondov Európskej a únie a štátneho rozpočtu viac ako 14 mil. eur na vybudovanie splaškovej kanalizácie a ČOV. celý text

ostatné | 19. 6. 2012 | Autor:
podnikove-medium-roka-02

Súťaž Podnikové médium roka

Naša obec sa po prvý krát zapojila do prestížnej súťaže Podnikové médium roka. Organizátorom je už 9. rok OZ Klub podnikových médií . O tejto súťaži sme sa dozvedeli deň pred uzatváraním prihlášok a tak sme na poslednú chvíľu vyplnili prihlášku a však výtlačky novín sme už nestihli poslať. Vďaka ochote riaditeľky súťaže Moniky Kozelovej sme dostali možnosť osobne posledné dve čísla Ľupčianskych zvestí doručiť na recepciu kúpeľného domu v Brusne , kde porota zasadala . celý text

ostatné | 26. 5. 2012 | Autor:

Upozornenie

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa v tomto roku extrémne zvýšil objem komunálneho odpadu z domácností. Z uvedeného dôvodu v niektorých uliciach nebýva odvezený odpad pravidelne. Vyzývame občanov, aby do svojich smetných nádob nedávali odpad nadrozmerný a odpad zo záhrad. Žiadame občanov o separovanie odpadu, ktorý môžu v stredu a v sobotu vyvážať do zberného dvora pri základnej škole. Zároveň upozorňujeme, ak odpad nebude separovaný, smetné nádoby nebudú vyvezené. celý text

ostatné | 9. 5. 2012 | Autor:

Internet zóna zdarma pre občanov obce

V snahe umožniť občanom a navštevníkom obce jednoduchý prístup k internetu sme zrealizovali vytvorenie Hotspotu - zóny WiFi s prístupom k internetu cez prístupový portál. Prvý Hotspot sa nachádza v parku oproti OÚ v centre obce. Pripojiť sa môžete akýmkoľvek zariadením s wifi sieťovou kartou /notebook, netbook, mobil, tablet/. celý text

ostatné | 19. 4. 2012 | Autor:
prvá
z 11
ďalší posledná