Navigácia

Obsah

VZN a Dokumenty

2020

návrh VZN o zápise detí na povinnú školskú dochádzku

2019

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2019.

VZN č.2/2019 - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č.2/2019 - príloha 1 - Žiadosť o dotáciu [DOC] - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č.2/2019 - príloha 2 - Zúčtovanie dotácie [DOC] - o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č.2/2019 - úradné označenie obce Slovenská Ľupča s nápisom - s finančnou podporou [JPG]

VZN č.1/2019 - k Územného plánu obce Slovenská Ľupča

Zápisnica komisie kultúry, podnikania a cestovného ruchu z 10.1.2019

VZN č.3/2019 - o zápise detí na povinnú školskú dochádzku

VZN č.4/2019 - o poskytovaní a zabezpečovaní soc. služieb

Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2019.

VZN 5/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zaraidenia

zásady zabezpečovania a odmeňovania členov ZPOZ

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2020 - NÁVRH

návrh VZN 6/2019 o úprave podmienok poskytov.finan.prostr. na vykonáv. soc. práv. ochrany detí a soc. kurately

návrh VZN 7/2019 omiestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

návrh VZN 8/2019 o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov

návrh VZN 9/2019 Trhový poriadok prípežitostných trhov

VZN 6/2019 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov navykonávanie soc. práv. ochrany detí a socílnej kurately

VZN 7/2019 omiestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Stránka