Navigácia

Obsah

OZ - informácie

V tejto sekcii Vám budeme prinášať aktuálne informácie a dokumenty týkajúce sa zasadnutí OZ v našej obci.

Termíny zasadnutí OZ na I. polrok 2019:

Podľa Zákona 369/1990 o obecnom zriadení § 12, Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči na I. polrok 2019 sa stanovujú nasledovne:

 

29. januára

26. februára

2. apríla zmena na 9. apríla

28. mája

25. júna zmena na 27.júna

 

Stálymi bodmi programu rokovania Obecného zastupiteľstva sú:

- Kontrola plnenia uznesení
- Interpelácie poslancov
- Rôzne

 

Aktuálne dokumenty:

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2019 - návrh

Organizačný poriadok obce + prílohy

Rokovací poriadok OZ

Zásady rozpočtového hospodárenia obce - 2014

Zásady odmeňovania poslancov - 2011

Štatút časopisu Ľupčianske zvesti - schválený /obsahuje aj cenník inzercie/

Štatút obce Slovenská Ľupča - schválený