Navigácia

Obsah

OZ - informácie

V tejto sekcii Vám budeme prinášať aktuálne informácie a dokumenty týkajúce sa zasadnutí OZ v našej obci.

Termíny zasadnutí OZ na II. polrok 2018:

Podľa Zákona 369/1990 o obecnom zriadení § 12, Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Slovenskej Ľupči na II. polrok 2018 sa stanovujú nasledovne:

 

25. septembra

30. októbra - zrušené - Štátny sviatok

27. novembra

 

 

 

Aktuálne dokumenty:

Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2019 - návrh

Organizačný poriadok obce + prílohy

Rokovací poriadok OZ

Zásady rozpočtového hospodárenia obce - 2014

Zásady odmeňovania poslancov - 2011

Štatút časopisu Ľupčianske zvesti - schválený /obsahuje aj cenník inzercie/

Štatút obce Slovenská Ľupča - schválený

 


Žiadosť o opätovné prejednanie uznesenia č. 104 z roku 2011
Protest prokurátora proti uzneseniu OZ č.104 z roku 2011 s odôvodnením