Zverejnenie - zámer obce
Zverejnenie informácie
Verejná vyhláška
Obchodná verejná súťaž
Zverejnenie - zámer obce

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§ 9a ods. 8 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb.

Zverejnenie informácie

Dňa 10.10.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bolo doručené od Slovenskej inšpekcii životného

Verejná vyhláška

Dňa 11.10.2016 ako dotknutej Obci Slovenská Ľupča bola doručená od Okresného úradu Banská Bystrica

Obchodná verejná súťaž

Obec Slovenská Ľupča vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení§ 281 až§ 288 Obch

Súťaž Rodeo Slovenská Ľupča

Dňa 30.6.2012 sa uskutoční 1. ročník súťaže Rodeo Slovenská Ľupča. Akciu usporiada p. Peter Dula - Kamenný ranč Slovenská Ľupča. Riaditeľka pretekov je p. Radka Bírešová. Bližšie informácii na stránke usporiadateľov.

--- Rodeo SĽ webstránka ---