ČOV - plán prác
Ľupčianske zvesti 3/2014
Prerokovanie návrhu dokumentácie ÚP
Zámer - predaj NM obce priamym predajom
ČOV - plán prác

Informujeme občanov našej obce  o podrobnostiach pri realizácii prác na prípojkách a kanalizácii pre ČOV - "TYŽDENNÝ PLÁN PRÁCE

Ľupčianske zvesti 3/2014

Prinášame Vám najnovšie aprílové číslo obecného časopisu Ľupčianske

Prerokovanie návrhu dokumentácie ÚP

Obec SĽ oznamuje prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č.1".

Zámer - predaj NM obce priamym predajom

Obec SĽ zverejnňuje zámer predať nehnuteľný majetok priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stano

Ľupčianske zvesti

2014

ĽZ1    ĽZ2   ĽZ3

 

2013

ĽZ 1   ĽZ 2   ĽZ 3   ĽZ 4   ĽZ 5   ĽZ 6/7

ĽZ 8   ĽZ 9

 

2012

ĽZ 1-2      ĽZ 3-4    ĽZ 5   ĽZ 6   ĽZ 7

ĽZ 9   ĽZ 10   ĽZ 11   ĽZ 12

 

2011

ĽZ 11-12    ĽZ 10    ĽZ 9    ĽZ 8    ĽZ 7    ĽZ 5-6    ĽZ 3-4    ĽZ 1-2 

 

Štatút časopisu:    Štatút časopisu Ľupčianske zvesti