Navigácia

Obsah

Späť

Zámer predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa

Žiadateľ: Milan Koňár s manželkou Ingrid Koňárovou, rod. Goceliakovou

Dôvod hodný osobitného zreteľa je zdôvodnený tým, že predmetný pozemok priamo susedí
s pozemkom - parcelou registra "C" č. KN 3018/7, k.ú. Slovenská Ľupča, ktorý je vo vlastníctve
žiadateľov a o predmetný pozemok sa žiadatelia starajú, udržiavajú ho, pričom tento tvorí
s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov súvislý celok.

Príloha:    tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 11. 2017

Späť