Navigácia

Obsah

Späť

Zámer - predaj majetku obce

Príloha: tu ku stiahnutiu

Predmet predaja :
Parcely novovytvorené Geometrickým plánom č. 44583486-017/2017 vypracovaným Ing.
Ondrejom Valentínym, VALENTÍNY, s.r.o., Banská Bystrica, zo dňa 12.4.2017, ktorý bol úradne
overený Okresným úradom Banská Bystrica, Katastrálny odbor, pod č. 363/2017 dňa 21.4.2017, a to parcely :
- parcela registra „C" č. KN 2244 o výmere 55 m2 - zast. plochy a nádvoria,
- parcela registra „C" č. KN 2247/8 o výmere 336 m2 - trv. trávne porasty,
obidve k.ú. Slovenská Ľupča, ktoré boli novovytvorené odčlenením uvedených výmer z nehnuteľnosti vedenej na Okresnom úrade Banská Bystrica, Katastrálny odbor, zapísanej na LV č. 4471 , k.ú. Slovenská Ľupča, Obec Slovenská Ľupča, ako parcela registra „E" evidovaná na mape určeného operátu ako parc.č. KN E 5054 o výmere 1.861.782 m2 - lesné pozemky, k.ú. Slovenská Ľupča. Predmetný geometrický plán je súčasťou zverejnenia.

Umiestnenie nehnuteľnosti :
Ide o nehnuteľnosti situované v extraviláne Obce Slovenská Ľupča, v miestnej lokalite doliny
Driekyňa, časť Lopušiny - Mokrá Driekyňa.

Žiadateľ - kupujúci :
Danica Kindlová, rod. Zelená,

Vyvesené: 18. 5. 2017

Späť