Navigácia

Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Slovenská Ľupča, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky
na Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu pre
stavbu „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Slovenská Ľupča 2. etapa".

Lehota na predkladanie ponúk: 13.11.2017 do 15:00 hod.

Podrobnosti v prílohe: tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 9. 11. 2017

Späť