Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška oznámenie o začatí vodoprávneho konania

Občianske združenie Švarca,Slovenská ľzupča v zastúpe.Ing.Igora Fillu podali Na OÚ B,Bystrica ,odbor starostlivosti o ŹP žiadosť o vydanie SP na vodné stavby" Predĺženie verejného vodovodu Slov.Ľupča,časť Švarca, SO 02 Združená prípojka splaškovej kanalizácie.

Príloha:  tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 9. 2018

Späť