Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o začatí konania o dodatočnom povolení stavby

Stavebník, Mgr.Vladimír Homola, a Ing.Jaroslava Homolová, obaja bytom Selčianska cesta 229/36,976 11 Selce, podal dňa 28.08.2018 na tunajší úrad žiadosť  o vydanie dodatočného povolenia  na stavbu “Rekreačný dom-Švarca,“, na pozemkoch par. C KN č.  2700/162,2700/163, 2700/164, 2700/165,2700/166,2700/56  v k.ú. Slovenská Ľupča.

Príloha:   tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 10. 9. 2018

Späť