Navigácia

Obsah

Späť

Stavebné povolenie

Obec Slovenská Ľupča , ako príslušný stavebný úrad  prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania a rozhodol takto: Stavba "Zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stropu pivníc, sanácia balkónov, výmena zábradlí, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu ul.1.mája č.13,15,(T02 B-18 b.j) Slovenská Ľupča", sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl.č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje.

 

Príloha: tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 2. 1. 2017

Späť