Navigácia

Obsah

Späť

Rozhodnutie - Kmeťová - rekonštrukcia závlah

lnvestor  stavby -Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Semenoles Liptovský
Hrádok, ul. Pri železnici 52, 033 19 Liptovský Hrádok v zastúpení TZB Projektlng, s.r. o. ,
ul. Štúrova 4330/31 , 031 01 Liptovský Mikuláš podal i dňa 02.01.2017, s doručením dňa
13.01.2017 na Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostli vosti o životné prostredie žiadosť
o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie
vôd so stavbou „Kmeťová - rekonštrukcia závlah" umiestnenú na pozemkoch parcelné
č. KN-C 289611 5, 2896/20, 2896/23 (KN-E 336), 2896/22 (KN-E 336), 2896/16 (KN-E 336),
2896/24, 2895 (KN-E 337/ 1) v k. ú. Slovenská Ľupča.

Stavba sa povoľuje - podrobnosti v prílohe.

 

Príloha:   rozhodnutie

Vyvesené: 2. 5. 2017

Späť