Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie prerokovania zadania pre spracovanie ÚPZ

Obec Slovenská Ľupča ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 5011976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 20 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie zadávacieho dokumentu Zadania pre spracovanie Územného plánu zóny "Záhradná ulica, Slovenská Ľupča" (ďalej "Zadanie").
Zadanie je vystavené na Obecnom úrade v Slovenskej Ľupči na verejné nahliadnutie po dobu
od 28.11.2017 do 28.12.2017.

Príloha: tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 27. 11. 2017

Späť