Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o začatí územného konania

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici listom zo dňa 20.9.2011 pod č.KSU B-
2011-898/1736-1 :OŠSS určil ako stavebným úradom, oprávnený konať a vydať potrebné
rozhodnutia na všetky stavby realizované obcou Slovenská Ľupča - Obec Priechod.
Preto navrhovateľ OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA, Nám.SNP č.13,976 13 Slovenská
Ľupča podal dňa 14.03.2017 návrh na umiestnenie stavby "IBV Pod HradomInžinierske
siete Slovenská Ľupča "na pozemku par.C KN líniová stavba
par.č. 2800177 ,2800/78,2800/95,2800/96,2800/97 ,2800/81,2800/49 ,2800/53,
2800/54,2800/5 9 ,2800/62,2800/63 ,2800/1o1,2800/102,2800/65,2800/69 ,2800172,2800/7 5.
2800/88,2800/84,2800/85,2804/2,2808/5,2808/4, 1825/3' 1825/2, 1825/5, 1825/6, 1825/7, 180
2/2,2800/86,2800/76,1825/8,2800171,280l /3,2800/70,280111 , 1825/9, 1823/7,2801/1,2803,
2800/6-zastavené plochy a nádvoria novovytvorené GP č.32010087-06/201 3 zo dňa
4.4.2013 overeného Správou katastra Banská Bystrica dňa 18.4.2013 číslo:286/20 13 kat.
územie Slovenská Ľupča .
Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Príloha:   tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 28. 3. 2017

Späť