Navigácia

Obsah

Späť

oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín v k.ú.Slov.Ľupča na pozemku parc.č. C KN 1199, vedeného ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú.Slov.Ľupča.

výrub drevín - oznam internet.docx (15.23 kB)

Vyvesené: 9. 10. 2019

Zodpovedá: Miroslava Oravcová

Späť