Navigácia

Obsah

Späť

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - LC Energy BB s.r.o.

Adresát písomnosti: LC ENERGY BB s.r.o., Príboj 557, 976 13 Slovenská Ľupča, IČ0 :44113803
Písomnosť rozhodnutie č.48/2017 zo dlía 28.04.2017 je uložená u správcu dane Obec
Lieskovec, Na barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec.
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť správcu dane Obec
Lieskovec, číslo konania 48/2017 zo dňa 28.04.20 17 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2
zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Adresát si môže uloženú písomnosť prt:vziať , . lehote 15 dní od dňa vyvesenia tohto
oznámenia u správcu dane Obec Lieskovec, Na barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec v úradných
hodinách.

Príloha: tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 5. 2017

Späť