Navigácia

Obsah

Späť

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2025

Odbor sociálnych služieb a zdravotníctva predkladá na pripomienkovanie Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v BBSK na roky 2019 – 2025.

Pripomienkou možno v lehote do 12.2.2019 navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ Koncepcie prihliadať. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí navrhovateľ Koncepcie prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky k návrhu Koncepcie možno v stanovenej lehote predkladať poštou (rozhodujúci je dátum doručenia na Úrad BBSK) alebo elektronicky na adresu: silvia.lorencova@bbsk.sk.

Súbor na stiahnutie:

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji [PDF] 3,3MB

Vyvesené: 5. 2. 2019

Späť