Navigácia

Obsah

Späť

Komunitný plán sociálnych služieb obce Slovenská Ľupča

Komunitný plán sociálnych služieb SL - Navrh na pripomienkovanie (1).pdf (2.42 MB)

Podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú mestá a obce povinné vypracovať a schváliť komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Komunitný plán sociálnych služieb podľa § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov má byť spracovaný v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb, má zohľadňovať miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určovať potreby rozvoja sociálnych služieb a personálne, finančné, prevádzkové a organizačné podmienky na ich zabezpečenie.

Obec v zmysle zákona vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v sociálnej oblasti. Komunitný plán sociálnych služieb po predchádzajúcej analýze súčasného stavu, určuje ciele a priority rozvoja obce v oblasti poskytovania sociálnych služieb, zároveň má slúži ako vhodné prepojenie sociálnych služieb poskytovaných obcou a jej komunitných aktivít, ktoré zapájajú a aktivizujú rôzne skupiny obyvateľov. Uvedený materiál slúži ako pracovný návrh pre pripomienkovanie verejnosťou. Svoje pripomienky je možné zaslať na socialne@slovenskalupca.sk Následne bude materiál zaradený do programu rokovania Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča.

Vyvesené: 19. 3. 2020

Späť