Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Informácie

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce 26.06.2019
pozvánka na OZ 27.6.2019 21.06.2019
Program odpadového hospodárstva Obce Slovenská Ľupča na roky 2016 -2020, stanovisko Okresného úradu odboru SoŽP, Banská Bystrica , uznesenie Obecného zastupiteľstva Slovenská Ľupča 20.06.2019
oznámenie o výsledku výberového konania na riaditeľa ZŠ Sama Cambela 19.06.2019
NÁVRH ZÁVEREČNÝ ÚČET obce Slovenská Ľupča 12.06.2019
návrh VZN 5/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobbnosti obce Slovenská Ľupča 11.06.2019
oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín 29.05.2019
Informovanie verejnosti 17.05.2019
Výzva a upozornenie Okresného úradu o základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu. 16.05.2019
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Slovenská Ľupča 06.05.2019
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce 03.05.2019
Informácia verejnosti-oznámenie o strategickom dokumente Územný plán mesta B.Bystrica,Zmeny a doplnky č.5 01.04.2019
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti ,,I/66 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča (R1), rekonštrukcia" 21.03.2019
Voľby do Európskeho parlamentu 08.02.2019
Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 - 2025 05.02.2019
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 29.01.2019
Oznámenie o výrube porastov podľa § 43 Zákona o energetike E 24.01.2019 25.01.2022
Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 16.01.2019
Oznámenie o výrube a vyvesenie oznámenia na úradnú tabuľu 10.01.2019
Výsledok výberového konania na riaditeľa ZUŠ 27.11.2018
Potvrdenie o informovaní občanov o UPN Zmeny a doplnky č. 4 02.11.2018
Výzva na predloženie ponúk na " Výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku“ v ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 31.10.2018
Výzva na predloženie ponúk na športový tovar a výbavu pre „ Regionálne florbalové stredisko pre deti a mládež“ v ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča 31.10.2018
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu 23.10.2018
Zverejnenie informácie- Oznámenie o zámere vyhlásenia chráneného stromu "Korvínova lipa" 23.10.2018
Zámer predať nehnuteľný majetok obce - MV SR 05.10.2018
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel' Základnej umeleckej školy 02.10.2018
Zverejnenie informácie - Oznámenie o zámere vyhlásenia chránených stromov "Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči 28.09.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 - informácie 07.08.2018
Zmena navrhovanej činnosti - Výroba produktu Ecobiol 24.07.2018
Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 2018 10.07.2018
Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu 18.01.2018
Oznámenie o príprave strategického dokumentu 14.12.2017
Zámer predať majetok obce z dôvodu osobitného zreteľa 27.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 23.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu - priestory v budove č. 431 23.11.2017
Zámer - prenechať majetok obce do nájmu 23.11.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky 09.11.2017
Zámer - predaj/zámena majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 16.10.2017
Oznámenie o začatí obstarávania územnoplánovacej dokumentácie 26.09.2017
Voľby do VÚC - Zoznam zaregistrovaných kandidátov 26.09.2017
Voľby VÚC 2017 07.09.2017
Upovedomenie o začatí exekúcie - Peter Škrváň 06.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Ján Bukovec 01.06.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Vladimír Škrváň 23.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Igor Kollár 23.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Miroslav Vyskočil 21.05.2017
Zámer - predaj majetku obce 18.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Milan Bartoš 16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Alica Majerová 16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Henrich Havran 16.05.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Imrich Adamovič 06.04.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Michal Krejcar 04.04.2017
Zámer - predaj majetku obce 31.03.2017
Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Sumega 30.03.2017
Zverejnenie informácie - zámer 30.03.2017
Voľba hlavného kontrolóra obce 30.01.2017
Výberové konanie 17.01.2017
Obchodná verejná súťaž 16.01.2017

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
verejná vyhláška o uložení písomnosti Boris Bukovec 25.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Anna Mačkovičová 25.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 19.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Anna Pufflerová 07.06.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Boris Bukovec 15.05.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 06.05.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 30.04.2019
Stavebné povolenie na vodnú stavbu"Vŕtana studňa na získanie vody pre zásobovanie rekreačného domu 26.04.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Danka Lakomčíková 17.04.2019
verejná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti 15.04.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Boris Bukovec 05.04.2019
Mgr.Vladimír Homola a manž.Ing.Jaroslava-oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu"Vŕtaná studňa k rekreačnému domu 25.03.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 22.03.2019
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Danka Lakomčíková 20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 20.02.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 30.01.2019
verejná vyhláška o uložení písomnosti Jozef Aust 18.12.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 20.11.2018
Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2018-návrh-Zmeny a Doplnky č.3 16.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 13.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Pavel Dobrota 05.11.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 31.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Henrich Havran 31.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 19.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Tlapáková Monika 19.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Havran Vladimír 19.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Mgr. Dana Šemrová 09.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Roman Havran 09.10.2018
Verejná vyhláška o uložení písomnosti Marek Šára 09.10.2018
verejná vyhláška o uložení písomnosti Lukáš Vešelényi 09.10.2018
Verejná vyhláška o začatí konania o dodatočnom povolení stavby 10.09.2018
Verejná vyhláška oznámenie o začatí vodoprávneho konania 10.09.2018
Rozhodnutie o umiestnení stavby "IBV Pod Hradom - Inžinierske siete SĽ" 01.02.2018
Oznámenie prerokovania zadania pre spracovanie ÚPZ 27.11.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Pufflerová 12.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Marek Šara 06.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia zásielky - Henrich Havran 01.06.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Henrich Havran 29.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Roman Havran 29.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - LC Energy BB s.r.o. 11.05.2017
Rozhodnutie - Kmeťová - rekonštrukcia závlah 02.05.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Anna Pufflerová 13.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Boris Bukovec 11.04.2017
Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Henrich Havran 06.04.2017
Oznámenie o začatí územného konania 28.03.2017
Stavebné povolenie 02.01.2017